Předmět: Výchova a vzdělávání v ústavní a ochranné výchově

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Výchova a vzdělávání v ústavní a ochranné výchově
Kód předmětu KPP/VUOV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Koncepce výchovy a výchovné strategie v ústavní péči - cíle výchovného procesu, přístupy a principy výchovného procesu, organizace výchovných, vzdělávacích a zájmových činností v ústavní výchově 2. Příčiny a způsoby umisťování dětí a mládeže do ústavní a ochranné výchovy 3. Dítě jako klient ústavní a ochranné výchovy - nejlepší zájem dítěte, psychická a sociální specifika vývoje dítěte v ústavní výchově, sociální síť dítěte v rámci zařízení ústavní výchovy a mimo ně 4. Systém prevence rizikového chování v ústavní a ochranné výchově, možnosti řešení rizikového chování a krizových stavů u dětí a mládeže 5. Přechod dětí a mládeže z ústavní a ochranné výchovy do běžného života 6. Systém ústavní a ochranné výchovy dětí a mládeže v ČR - legislativní zakotvení, druhy zařízení (ambulantní a pobytová) a jejich specifikace, charakteristika klientely ústavní a ochranné výchovy, specializovaná pracovníci (sociální pracovník, vychovatel, etoped, psycholog), spolupráce s dalšími subjekty pečujícími o výchovu a vzdělávaní dětí (školy, školská zařízení, zájmová zařízení, OSPOD, policie, soud)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti získají základní informace o podobě systému ústavní a ochranné výchovy v České republice s akcentem na institucionální výchovu. Studenti budou směřováni především k porozumění klientům ústavní a ochranné výchovy, kterými jsou především děti a mládež, jejich rodiče a pracovníci institucionální výchovy. Důraz bude kladen na propojení psychických a sociálních specifik ústavní výchovy v rámci výchovného procesu.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Výchova a vzděláváni v ústavní a ochranné výchově 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má základní znalosti z vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • HALÍŘOVÁ, M. Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2012. ISBN 978-80-7395-486-4.
 • HYMPL, J., CECHL, P. Hejno bílých vran aneb Když opustíte děcák. Praha: Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-7345-371-8.
 • JEDLIČKA, R., et al. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis, 2004. ISBN 80-7312-038-0.
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0528-9.
 • LABÁTH, V. Riziková mládež. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN 80-85850-66-4.
 • LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
 • LAZAROVÁ, B., et al. Strategie výchovy v zařízeních institucionální výchovy. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2008. ISBN 978-80-86856-57-5.
 • NOVÁKOVÁ, M., a kol. Diagnostický ústav. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6613-7.
 • PACNEROVÁ, H., ZELENDA KUPCOVÁ, A., ŽUFNÍČEK, J. Vybraná témata vychovatelské praxe: inspirace pro vychovatele v zařízeních ústavní a ochranné výchovy. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87652-59-6.
 • RIEGER, Z. Návrat k rodině a domů. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-544-8.
 • SVOBODA, Z., a kol. Etopedické propylaje I.: aktuální otázky systému náhradní výchovné péče o jedince s poruchou chování. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2012. ISBN 978-80-7414-529-2.
 • ŠKOVIERA, A. Dilemata náhradní výchovy: teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-318-5.
 • ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-36-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr