Předmět: Výchova a vzdělávání dětí a mládeže se sociokulturním znevýhodněním

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Výchova a vzdělávání dětí a mládeže se sociokulturním znevýhodněním
Kód předmětu KPP/VVD-V
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Sociokulturně znevýhodněné prostředí, vymezení pojmu. Faktory podílející se na sociokulturním znevýhodnění u dětí a mládeže v ČR (chudoba, imigrace, fenomén sociálně-vyloučených lokalit, rasismus). 2. Současné trendy ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v ČR a ve světě (EU, USA). Koncept přípravných tříd v ČR - základní idea, současnost a možné varianty v budoucnosti. Význam přípravných tříd pro vyrovnávání příležitostí ve vzdělávání u dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Analogické koncepty Head Start a No Child Left Behind (USA) a jejich vyhodnocení. 3. Praktický význam spolupráce školy a subjektů poskytujících služby sociální prevence pro děti, mládež a rodiny s dětmi (sociální poradenství, nízkoprahové kluby pro mládež, sociálně aktivizační služby, linky bezpečí). Spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí a mládeže (OSPOD). 4. Vliv kulturně-etnických specifik na hodnotovou orientaci a na postoje ke vzdělání. Kulturní senzitivita pedagoga. Skryté riziko "White Priviledge". Specifika výchovy a vzdělávání dětí z národnostních a etnických menšin žijících v ČR (romská menšina, vietnamská menšina). 5. Specifika výchovy a vzdělávání dětí imigrantů z třetího světa. Imigrace politická x ekonomická. Fenomén vykořenění, aplikace modelu Cristiny Igoy pro výchovu a vzdělávání první generace dětí imigrantů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Důraz bude kladen na studentovu schopnost sebereflexe a práce s vlastními postoji, stereotypy a předsudky.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Výchova a vzdělávání dětí a mládeže se sociokulturním znevýhodněním 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Aktivní účast ve výuce, seminární práce (sebereflexe osobní identity se zaměřením na vlastní kulturní a rasovou identitu).
Doporučená literatura
 • GILBERT, G. O dětech a výchově. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-609-4.
 • MATOUŠEK, O., a kol. Sociální služby. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0041-3.
 • MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H., a kol. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0697-2.
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-502-2.
 • RADOSTNÝ, L., a kol. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Praha: Meta - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, 2011. ISBN 978-80-254-9175-1.
 • ŘÍČAN, P. S Romy žít budeme - jde o to jak. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-410-9.
 • SUE, W. D, SUE, D. Counseling the Culturally Diverse. Theory and Practise. Hobiken: John Willey and Sons, 2012. ISBN 978-1-118-02202-3.
 • ŠIŠKOVÁ, T., ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: multikulturní výchova v praxi. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr