Předmět: Vybrané výchovné problémy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané výchovné problémy
Kód předmětu KPP/VVP-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Rizikové chování - vymezení norem a normality chování, vymezení rizikového chování ve vztahu k sociálně deviantnímu a sociálně patologickému chování, vývojové příčiny rizikového chování, projevy rizikového chování jako odraz naplňování potřeb, druhy, projevy, příčiny, funkce rizikového chování (záškoláctví, šikana a agrese, rizikové sporty a rizika v dopravě, rasismus a xenofobie, sekty, sexuálně rizikové chování, závislostní chování, poruchy příjmu potravy, týrání, zneužívání a zanedbávání). 2. Prevence rizikového chování - druhy prevence rizikového chování, efektivní a neefektivní formy primární prevence rizikového chování realizované ve školách, cíle nespecifické a specifické primární prevence rizikového chování realizované ve školách, základní školní dokumenty v prevenci rizikového chování, pracovníci poskytující prevenci rizikového chování ve školách, práce se třídou a třídnické hodiny jako součást primární prevence rizikového chování, primární prevence rizikového chování jako součást běžné výuky, zařízení poskytující prevenci rizikového chování. 3. Řešení rizikového chování - tým podílející se na řešení rizikového chování ve škole, nástroje školy při řešení rizikového chování, mimoškolní instituce při řešení rizikového chování, význam a formy spolupráce a komunikace školy a rodiny při řešení rizikového chování, žák při řešení rizikového chování, školní řád, dohled pedagogických pracovníků školy nad žáky, výchovná/kázeňská opatření, (zvláště) závažné zaviněné porušení povinností.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 5 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 5 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s oblastí rizikového chování žáků na 1. stupni základní školy a s možnostmi prevence a řešení rizikového chování žáků ze strany učitele, školy a mimoškolních institucí.
Student zná základní formy rizikového chování žáků na 1. stupni základní školy. Student popíše projevy a možnosti rozpoznání výskytu rizikového chování u žáků. Student zná příčiny výskytu rizikového chování u žáků. Student rozumí souvislosti výskytu rizikového chování s vývojově a sociálně podmíněnými faktory. Student zvládne řešit výskyt rizikového chování u žáků z pozice učitele. Student zná úrovně prevence rizikového chování, které realizuje škola a které realizují mimoškolní instituce. Student rozumí tomu, co je a není v rámci školní prevence rizikového chování specifickou prevenci a nespecifickou prevenci. Student rozumí tomu, co je a není v rámci školní prevence rizikového chování efektivní / neefektivní prevencí. Student zná základní dokumenty školy pro realizaci školní prevence rizikového chování a rozumí jejich roli ve školní prevenci rizikového chování. Student zná působnost jednotlivých pedagogických pracovníků školy ve školní prevenci rizikového chování. Student sestaví funkční program primární všeobecné prevence pro vybraný ročník a vybranou formu rizikového chování.
Předpoklady
Základní znalosti z psychodidaktiky, vývojové a pedagogické psychologie. Absolvovaná praxe s dětmi.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast ve výuce. Tvorba základního programu primární prevence pro zvolený ročník 1. stupně základní školy a zvolený druh rizikového chování a jeho prezentace před ostatními studenty.
Doporučená literatura
 • BRAUN, R., MARKOVÁ, D., NOVÁČKOVÁ, J. Praktikum školní psychologie. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0176-2.
 • FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • KREJČOVÁ, L., MERTIN, V., eds. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • MERTIN, V., KREJČOVÁ, L., eds. Problémy s chováním ve škole ? jak na ně. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-026-4.
 • MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2012.
 • MIOVSKÝ, M., a kol. Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi. Praha: Klinika adiktologie, 2015. ISBN 978-80-7422-394-5.
 • SKÁCELOVÁ, L. Metodika vedení třídnických hodin. Praha: Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2012. ISBN 978-80-7476-006-8.
 • TESAŘOVÁ, M., a kol. Jak na žáky: zvládání náročných situací ve třídě. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1047-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr