Předmět: Vybrané výchovné problémy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané výchovné problémy
Kód předmětu KPP/VVPE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
 • Čechová Alena, Mgr. et Mgr.
Obsah předmětu
Rizikové chování - vymezení norem a normality chování, vymezení rizikového chování ve vztahu k sociálně deviantnímu a sociálně patologickému chování, vývojové příčiny rizikového chování (vliv úrovně myšlení, vliv psychosociální vyspělosti, vliv morální vyspělosti), projevy rizikového chování jako odraz naplňování potřeb, druhy, projevy, příčiny a funkce rizikového chování (záškoláctví, šikana a agrese, rizikové sporty a rizika v dopravě, rasismus a xenofobie, sekty, sexuálně rizikové chování, závislostní chování, poruchy příjmu potravy, týrání, zneužívání a zanedbávání). Prevence rizikového chování - druhy prevence rizikového chování (primární, sekundární a terciární; nespecifická a specifická; všeobecná, selektivní a indikovaná), efektivní a neefektivní formy primární prevence rizikového chování realizované ve školách, cíle nespecifické a specifické primární prevence rizikového chování realizované ve školách, zařízení poskytující prevenci rizikového chování (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, policie, neziskové organizace), základní školní dokumenty v prevenci rizikového chování (školní řád, Školní preventivní strategie, Minimální preventivní program, Program proti šikanování), pracovníci poskytující prevenci rizikového chování ve školách (třídní učitel, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog), práce se třídou a třídnické hodiny jako součást primární prevence rizikového chování, primární prevence rizikového chování jako součást běžné výuky (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, rozvoj klíčových kompetencí). Řešení rizikového chování - vliv sociálních faktorů na projevy a řešení rizikového chování (např. sociální kognice a porozumění, sociální vliv ve skupině, poslušnost a autorita ve skupině, výchovné styly rodičů, hodnotová orientace rodiny, sociální zázemí rodiny), tým podílející se na řešení rizikového chování ve škole, nástroje školy při řešení rizikového chování, mimoškolní instituce při řešení rizikového chování, význam a formy spolupráce a komunikace školy a rodiny při řešení rizikového chování, žák při řešení rizikového chování (náprava nastalé škody, postoj žáka k rizikovému chování, změny v chování žáka, sebereflexe), školní řád (funkce, práva a povinnosti žáků, práva a povinnosti zákonných zástupců, práva a povinnosti pedagogických pracovníků, podávání a řešení podnětů a stížností), dohled pedagogických pracovníků školy nad žáky, výchovná/kázeňská opatření, (zvláště) závažné zaviněné porušení povinností.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s oblastí rizikového chování žáků na 1. stupni základní školy a s možnostmi prevence a řešení rizikového chování žáků ze strany učitele, školy a mimoškolních institucí.
Student zná základní formy rizikového chování žáků na 1. stupni základní školy. Student popíše projevy a možnosti rozpoznání výskytu rizikového chování u žáků. Student zná příčiny výskytu rizikového chování u žáků. Student rozumí souvislosti výskytu rizikového chování s vývojově a sociálně podmíněnými faktory. Student zvládne řešit výskyt rizikového chování u žáků z pozice učitele. Student zná úrovně prevence rizikového chování, které realizuje škola a které realizují mimoškolní instituce. Student zná cíle prevence vybraného rizikového chování pro 1. stupeň základní školy. Student rozumí tomu, co je a není v rámci školní prevence rizikového chování specifickou prevenci a nespecifickou prevenci. Student rozumí tomu, co je a není v rámci školní prevence rizikového chování efektivní / neefektivní prevencí. Student zná základní dokumenty školy pro realizaci školní prevence rizikového chování a rozumí jejich roli ve školní prevenci rizikového chování. Student zná působnost jednotlivých pedagogických pracovníků školy ve školní prevenci rizikového chování. Student sestaví funkční program primární všeobecné prevence pro vybraný ročník a vybranou formu rizikového chování.
Předpoklady
Základní znalosti z psychodidaktiky, vývojové a sociální psychologie. Absolvovaná praxe s dětmi.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace skupinové práce

Minimálně 60% docházka na přednášky a cvičení. Návrh a prezentace programu primární všeobecné prevence pro vybraný ročník 1. stupně základní školy a vybranou formu rizikového chování. Zkouška formou odborné rozpravy se zaměřením na hlubší porozumění vybranému rizikovému chování.
Doporučená literatura
 • ABGRALL, J.-M. Mechanismus sekt. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-774-7.
 • BRAUN, R., MARKOVÁ, D., NOVÁČKOVÁ, J. Praktikum školní psychologie. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0176-2.
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-154-1.
 • HEWSTONE, M., STROBE, W. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
 • JANOŠOVÁ, P., a kol. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-2992-3.
 • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-871-5.
 • KREJČOVÁ, L., MERTIN, V., eds. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • MERTIN, V., KREJČOVÁ, L., eds. Problémy s chováním ve škole ? jak na ně. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-026-4.
 • MOREE, D. Základy interkulturního soužití. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0915-7.
 • TESAŘOVÁ, M., a kol. Jak na žáky: zvládání náročných situací ve třídě. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1047-4.
 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr