Předmět: Výchova ke zdraví

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Výchova ke zdraví
Kód předmětu KPP/VZD
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vysvětlení základních pojmů - diskuse, sdílené rozhovory, myšlenkové mapy. 2. Determinanty zdraví - pohybová aktivita, výživa, životní prostředí, psychosociální prostředí, životní styl rodiny, mentální hygiena, nebezpečí závislostí. 3. Prevence - tvorba programu, práce ve skupině. 4. Program podpory zdraví ve škole - analýza video ukázek. 5. Osobnost učitele při realizaci výchovy ke zdraví.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět vede studenty k pochopení propojenosti zdraví s celkovým životním stylem, s životem v rodině, se školním prostředím, s životním a pracovním prostředím. Cílem je ukázat souvislosti mezi tělesným, duševním a duchovním zdravím a vést k aplikaci těchto myšlenek do práce školy.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Výchova ke zdraví 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace skupinové práce, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních, prezentace návrhu projektu pro podporu zdraví na ZŠ.
Doporučená literatura
 • HAVLÍNOVÁ, M. aj. Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál, 2007. ISBN 80-7367-059-3.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví.. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-774-4.
 • MACHOVÁ, J., a kol. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5351-5.
 • MÍČEK, L., ZEMAN, J. Učitel a stres. Brno: PAIDO, 1999.
 • SVOBODOVÁ, A. Zdravá škola včera a dnes. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-53-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr