Předmět: Výchova ke zdraví

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Výchova ke zdraví
Kód předmětu KPP/VZDK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
  • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět vede studenty k pochopení propojenosti zdraví s celkovým životním stylem, s životem v rodině, se školním prostředím, s životním a pracovním prostředím. Cílem je ukázat souvislosti mezi tělesným, duševním a duchovním zdravím a vést k aplikaci těchto myšlenek do práce školy. Pojem zdraví. Faktory ovlivňující zdraví (např. pohybové aktivity, výživa, životní prostředí, psychosociální prostředí, životní styl rodiny, mentální hygiena, nebezpečí závislostí). Program podpory zdraví ve škole. Minimální preventivní program. Osobnost učitele při realizaci výchovy ke zdraví.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá teorií a metodikou výchovy ke zdraví.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Výchova ke zdraví 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • HAVLÍNOVÁ, M. aj. Program podpory zdraví ve škole. Praha : Portál, 2000..
  • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví.. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-774-4.
  • MÍČEK, L., ZEMAN, J. Učitel a stres. Brno: PAIDO, 1999.
  • SVOBODOVÁ, A. Zdravá škola včera a dnes. Brno : Paido, 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr