Předmět: Waldorfská pedagogika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Waldorfská pedagogika
Kód předmětu KPP/WAP-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Reformně pedagogické hnutí - historický přehled a pedagogická východiska. Nová škola a nová výchova - hnutí nových škol. Alternativní školství a alternativní výchovné a vzdělávací systémy. 2. Waldorfská pedagogika - osobnost Rudolfa Steinera a jeho pedagogické dílo. 3. Antroposofie a theosofie v koncepci waldorfské pedagogiky. 4. Waldorfská pedagogika - základní principy, analýza, přehled. Waldorfské předškolní zařízení - principy výchovné a vzdělávací práce. 5. Vzdělávací oblasti ve waldorfské pedagogice. Pedagogická a didaktická analýza vyučování ve waldorfské školce. 6. Učitel v koncepci waldorfské pedagogiky. 7. Současné waldorfské školství v ČR a v Evropě. 8. Praxe vybraných školských zařízení pracujících dle zásad waldorfské pedagogiky - příklad MŠ waldorfská Turnov, ZŠ waldorfská Liberec. Zásadní součástí předmětu jsou blokové hospitace na MŠ waldorfská Turnov a ZŠ waldorfská Liberec. Jedná se o náslechovou praktickou část semináře, kdy studenti řízeně pozorují vybrané principy waldorfské pedagogiky a následně je analyzují s učitelkami MŠ a vedoucí semináře.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními principy waldorfské pedagogiky a waldorfského školství. Studenti budou schopni po absolvování předmětu analyzovat obecně pedagogické a didaktické otázky v kontextu waldorfské pedagogiky.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět pohledu na dítě principy waldorfské pedagogiky 2. Koncipovat výchovně-vzdělávací aktivity v duchu waldorfské pedagogiky 3. Porozumět základům waldorfské pedagogiky
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z předškolní pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Pravidelné pedagogické hospitace ve školkách s prvky alternativních pedagogických koncepcí - waldorfské školky (Turnov, Liberec), reflexe a kritická analýza hospitací, prezentace reflexe hospitací, vytvoření návrhu výchovně vzdělávacího krátkodobého programu a pracovní činnosti s ohledem alternativně pedagogické směry - vyučování s ohledem na principy waldorfské pedagogiky.
Doporučená literatura
 • CARLGREN, F., KLINGBORG, A. Výchova ke svobodě: pedagogika Rudolfa Steinera: obrazy z mezinárodního hnutí waldorfských škol. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2013. ISBN 978-80-905222-4-4.
 • KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • KUBÍČKOVÁ, M. Ve jménu života a naděje: život a odkaz Rudolfa Steinera: vychází k 90. výročí úmrtí. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015. ISBN 978-80-7415-107-1.
 • LIEVEGOED, B. C. J. Vývojové fáze dítěte. Praha: Baltazar, 1992. ISBN 80-900307-7-7.
 • LINDENBERG, Ch. Rudolf Steiner. Ostrava: Opherus, 1998. ISBN 80-902647-0-0.
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.
 • RICHTER, T. Učební plán waldorfské školy. Semily: Opherus, 2000.
 • RÝDL K. Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno: Zeman Marek, 1994. ISBN 80-900035-8-3.
 • SINGULE, F. Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích. Praha: SPN, 1966.
 • STEINER, R. Anthroposofie a pedagogika: články z let 1919-1924. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2011. ISBN 978-80-260-5787-1.
 • STEINER, R. Filosofie svobody: základy moderního světového názoru: výsledky pozorování duševního života podle přírodovědecké metody. Svatý Kopeček u Olomouce: Michael, 2003. ISBN 80-86340-01-5.
 • STEINER, R. Hlavní body sociální otázky jako životní nutnost pro přítomnost i budoucnost. Praha: Baltazar, 1992. ISBN 80-900307-8-5.
 • STEINER, R. Theosofie: Úvod do nadsmyslového poznání světa a určení člověka. Praha: Baltazar, 1992. ISBN 80-900307-5-0.
 • STEINER, R. Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky. Semily: Opherus, 2003. ISBN 80-902647-8-6.
 • STEINER, R. Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy; Metodika vyučování a životní podmínky výchovy. Praha: Baltazar, 1993. ISBN 80-900307-9-3.
 • STEINER, R. Waldorfská pedagogika: seminární hodiny a přednášky k učebnímu plánu: konané ve Stuttgartě od 21. srpna do 6. září 1919 u příležitosti založení Svobodné Waldorfské školy. Semily: Opherus, 2006. ISBN 80-902647-9-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr