Předmět: Zahraniční pedagogická exkurze

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Zahraniční pedagogická exkurze
Kód předmětu KPP/ZPE-P
Organizační forma výuky Exkurze
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti před exkurzí zpracovávají pod vedením vyučujícího plán exkurze, tematicky vymezují exkurzy, činí "předvýzkum" k tématu exkurze. Během exkurze pracují studenti na zadaném tématu, zpracovávají k němu podklady ve skupině. Výstupy ze zahraniční exkurze jsou prezentovány v průběhu exkurze a zároveň po jejím skončení v rámci evaluačního semináře. Zahraniční pedagogická exkurze je dvoudenní, zpravidla probíhá v cizím jazyce - jak samotná exkurze, tak i příprava na ni (formou studia odborných textů). Předmět Zahraniční pedagogická exkurze tak posiluje cizojazyčné kompetence studentů a zároveň posiluje mezinárodní aspekt studia. Jejím cílem je rovněž motivovat studenty k další zahraniční odborné zkušenosti - výjezdové studentské mobilitě v rámci programu ERASMUS+. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Skupinová konzultace
  • Exkurze - 120 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je zpracovat vybrané pedagogické téma na základě návštěvy pedagogické instituce či na základě návštěvy vybraného muzea, výstavy apod. vážící se k tématu zahraniční pedagogické exkurze. Rovněž je plánována návštěva zahraniční vysokoškolské partnerské instituce a konání odborné přednášky ze strany zahraničního vyučujícího pro studenty FP TUL k tématu zahraniční exkurze.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu daného předmětu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi pedagogiky ze střední školy.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace skupinové práce

Aktivní účast. Vypracování všech zadaných úkolů. Četba odborné literatury.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr