Předmět: Základy profesní komunikace

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Základy profesní komunikace
Kód předmětu KPP/ZPK-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
1. Základy mezilidské komunikace, sociální interakce, malé a velká sociální skupina. 2. Obecný komunikační model, význam zpětné vazby v komunikaci, některé teorie komunikace. 3. Verbální, neverbální, paraverbální komunikace. 4. Komunikace činem. První dojem a jeho utváření. 5. Naslouchání a práce s námitkami. 6. Manipulace v mezilidské komunikaci, manipulace zjevná a skrytá, rozpoznání manipulace a obrana proti ní. 7. Konflikty, příčiny, souvislosti a dělení konfliktů. 8. Způsoby řešení konfliktů, konstruktivní model řešení konfliktu, příklady z praxe. 9. Asertivita v lidské komunikaci, význam, asertivní práva. 10. Komunikace pasivní a agresivní. 11. Asertivita v rodině a škole, asertivní techniky. 12. Pedagogická komunikace, komunikace ve školní třídě. 13. Prezentační dovednosti, rétorika.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vybavit studenta znalostmi a dovednostmi z oblasti mezilidské komunikace, práce s malými sociálními skupinami. Vedle rozdělení komunikace je důraz kladen na specifiku pedagogické komunikace, komunikace učitele a žáka, konstruktivní řešení konfliktů, osvojení pravidel asertivity, významu naslouchání a kladení otázek. V praktickém cvičení, prezentovaném jednotlivě před skupinou si studenti upevní a ověří získané vědomosti z oblasti sociální komunikace ve výchově.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Základy profesní komunikace 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast studentů na cvičeních, vypracování a prezentace zadaného praktického úkolu. Skupinová zpětná vazba.
Doporučená literatura
 • ČERNÝ, V. Řeč těla. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0124-1.
 • MEDZIHORSKÝ, Š. Asertivita. Praha: Elfa, 1991. ISBN 80-7169-082-1.
 • MIKULAŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2339-6.
 • NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0738-1.
 • PLAŇAVA, I. Jak (to) spolu mluvíme. Brno. Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1992. ISBN 80-210-0412-6.
 • ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0085-7.
 • VALIŠOVÁ, A. Asertivita v rodině a škole. Jinočany: H a H, 1998. ISBN 80-86022-41-2.
 • VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-2614-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr