Předmět: Zásady tvorby odborného pedagogického textu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Zásady tvorby odborného pedagogického textu
Kód předmětu KPP/ZTO-V
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Téma odborného textu - zúžení a formulace tématu, uchopitelnost a zpracování odborného tématu, metodologické možnosti zpracování tématu. Odborný a populárně vědecký či popularizační text. Odborné pedagogické časopisecké studie a odborné monografie a kolektivní monografie. 2. Druhy odborných textů v pedagogické časopisecké literatuře - přehledová studie, výzkumná studie, teoretická studie, diskuse. Jednotlivé příklady studií, charakteristika jednotlivých studií. Práce se zdroji textu. 3. Praktický workshop k tvorbě jednotlivých druhů odborných časopiseckých studií - analýza konkrétních příkladů a vlastní pokusy o tvorbu odborného textu - formulace tématu, členění odborného textu, syntax a stylistika odborného textu. První verze odborného textu a její opravy. Citační praxe, etické zásady tvorby odborného textu. Recenze odborného textu, práce s recenzními připomínkami. 4. Zásady tvorby odborného textu a kvalifikační práce (především diplomové práce) - cesta od volné formulace tématu k obsahové výstavbě textu metodologické ukotvenosti tématu. Příklady dobré a špatné praxe v oblasti tvorby odborného textu v rámci diplomových prací. 5. Odborná výstava jako druh odborné diskuse a prezentace odborných textů. Pedagogická výstava jako druh popularizace výsledků výzkumu či činnosti pedagogů. Výstava a její možnosti využití při prezentaci práce pedagogických institucí. Koncepce výstavy, struktura výstavy, didaktická výstavba výstavy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními druhy odborných pedagogických textů, prakticky analyzuje jejich strukturu, výstavbu textu, druhy argumentace, metodologické ukotvení témat vybraných textů a vede studenty k vlastní tvorbě odborného textu. Předmět učí studenty vhodně formulovat a hledat témata odborných textů, strukturovat odborný text a upozorňuje na etická pravidla tvorby odborných textů a správnou citační praxi.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Zásady tvorby odborného pedagogického textu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má základní znalosti z oblasti metodologie pedagogického výzkumu.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Vypracování průběžně zadávaných úkolů.
Doporučená literatura
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.
 • GAVORA, P. Validita a reliabilita výskumných nástrojov: princípy a reálna prax. Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 511-534. 2013.
 • IVERSEN, S. P. Writing seminar reports - requierements and guidelines. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 1997.
 • KNECHT, P., DVOŘÁK, D. Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 554-578. 2013.
 • MAREŠ, J. Edukace založená na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, roč. 59, č. 3, s. 232-258. 2009.
 • MAREŠ, J. Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 427-454. 2013.
 • MAREŠ, J., VLČKOVÁ, K. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 455-477. 2013.
 • MAUCH, J. Guide to the succesful thesis and dissertation. New York: Dekker, 1998.
 • NĚMEC, J. Standardy závěrečných prací pedagogických oborů. Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 535-553. 2013.
 • PRŮCHA, J., ŠVAŘÍČEK, R. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, roč. 19, č. 2, s. 89-105. 2009.
 • ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 478-510. 2013.
 • ZAPLETALOVÁ, G. Academic discourse and the genre of research article. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. ISBN 978-80-7368-687-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr