Předmět: Didaktická dílna 1

» Seznam fakult » FP » KRO
Název předmětu Didaktická dílna 1
Kód předmětu KRO/DID1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Slovenština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Slowik Miroslav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Silné a slabé stránky osobnosti učitele; hledání lídra; techniky k výstavbě týmu; hierarchizace a stratifikace školní sborovny; vnitřní diferenciace dle aprobací 2. Audiokniha / Rozhlasová dramatizace jako zdroj efektivního učení; dovednost naslouchání a její metodologické uchopení v prostředí české školy; poslech s porozuměním 3. Hledání mezipředmětových vztahů vycházejících z poslechu; přesah mezi jednotlivými aprobacemi 4. Didaktické plánování vzdělávacího programu - základní struktura; schéma vzdělávacího programu, myšlenková mapa 5. Příprava strategického elementu ve školní hře; typologie herního prostředí; figury - bariéry - postavy - herní pole - pravidla hry - typy her; typologie hráčů - herní týmy; inkluze v prostředí školní hry 6. Komunikace, výuka v tandemu; komunikace - jak mluvit s mladými lidmi?; komunikace - persvazivní techniky ve vyjadřování učitele; komunikace - motivační faktory v řeči učitele; bilingvismus v české škole 7. Příprava didaktického "artefaktu" - nástěnné úlohy vytvořené z různých materiálů a různými výtvarnými technikami. 8. Práce s moderními technologiemi - střih videa, záznamy zvuku, vzdálený přístup, distanční vedení žáka; práce v on-line prostředí; prostředí sdílení 9. Exkurze do terénu - ukázka motivačních her v prostředí mimo školu; využití terénu v přírodě pro vzdělávání; strategie pohybu; nástrahy a nebezpečí 10. Základní techniky psychohygieny - praktické činnosti, nácvik technik 11. Příprava na krizové situace ve škole 12. Třídní kniha elektronická; digitální datové pracoviště (DDT) - nácvikový program pro odesílání zkušebních materiálů z učebnozkoušek do Cermatu (demoverze) 13. Setkání učitelských adeptů s praktikujícími učiteli v programu DVPP. Vyučovací metody - skupinová práce, manufakturní činnosti při přípravě didaktického materiálu, metody plánování, metody práce s technikou, kreslicí a zobrazovací metody, tiskové úlohy, kreativní činnosti, brainstorming, diskuse.

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení
Výstupy z učení
Cílem předmětu Didaktická dílna 1 je seznámit studenty učitelství s provozem školy a praktickými potřebami, jež z něj vycházejí. Jde především o spolupráci učitele v učitelském sboru, v němž dochází k interakci při přípravě vzdělávacího programu na konkrétní téma. Studenti vytvoří po vedením pedagogického lídra kreativní skupinu, jíž bude předložen problémový úkol - připravit během semestru vhodné vzdělávací aktivity, jež budou uvedeny do praxe ve fakultní škole v průběhu jednoho týdne. Studenti se budou v určené místnosti starat o celkový chod dílny. Sbor učitelských adeptů si vyzkouší následující aktivity: příprava didaktického materiálu, spolupráce v týmu, poznání technik (výtvarných, technických) pro přípravu didaktického materiálu, zapojení moderních technologií (práce s video a audiosoubory; práce v grafických tabletech atp.). Studenti se prakticky seznámí s vedením školní dokumentace: povedou dokumentaci k vlastní dílně - třídní knihu v elektronické podobě tak, jak je vedena ve školách; budou dokumentovat postup na přípravě didaktického materiálu a pečlivě se starat o sociální síť, která bude součástí jejich kreativní práce. V dílně se budou studenti hierarchizovat prostřednictvím klíčových pozic na ty, kteří povedou skupinu či tým, a na ty, kteří budou vedeni skupinovým lídrem. V dílně vznikne skupina pro přípravu adaptačních aktivit pro žáky se specifickými potřebami. Studenti mohou v dílně pracovat na svém diplomovém úkolu z oborové didaktiky. V dílně si mohou splnit průběžnou praxi, pokud se v průběhu semestru vydají na fakultní školu na náslechy za účelem pozorování školního provozu, za účelem identifikace složení žákovských skupin, jejich specifických potřeb či za účelem zjištění probraného obsahu v konkrétním ročníku/třídě 2. stupně ZŠ. Součástí předmětu je třídenní víkendová exkurze.
Praktické činnosti: výroba didaktických pomůcek, plánování didaktického procesu, interdisciplinarita didaktických metod, klíčové momenty týmové komunikace, metody sdílení.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace skupinové práce

Studentovi bude udělen zápočet za aktivní účast v dílně, řádnou dokumentaci postupu prací na didaktickém materiálu. Zkouška bude studentovi udělena po praktickém uvedení jeho didaktického příspěvku v prostředí skutečného provozu školy. Student bude svůj vlastní pedagogický výkon hodnotit formativně, k čemuž bude v dílně veden. Hodnotící metody - formativní hodnocení na závěr kurzu, vyhodnocení ve skupině, hodnocení na základě úspěšnosti ve fakultní škole.
Doporučená literatura
  • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha, 2015. ISBN 978-80-247-3450-7.
  • Česká republika 2030.2021. Strategie. 2021.
  • KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
  • Národní ústav pro vzdělávání. Podpora inkluze. 2019.
  • ZORMANOVÁ, L. Obecná didaktika:pro studium v praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4590-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr