Předmět: Obecná a anorganická chemie

» Seznam fakult » FT » KCH
Název předmětu Obecná a anorganická chemie
Kód předmětu KCH/OACH
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šedlbauer Josef, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Hmota ? vlastnosti a formy existence. Dualistický charakter hmoty. Základní stavební částice látek. Hmotnost, množství a složení látek. 2. Stavba atomu. Stabilita atomového jádra. Radioaktivita, jaderné reakce. 3. Elektronový obal. Vlnově-mechanický model atomu. Výstavba elektronového obalu. 4. Souvislosti mezi vlastnostmi prvků a strukturou elektronového obalu. Periodický systém prvků. 5. Chemická vazba. Vývoj teorií chemické vazby. Vlnově-mechanický výklad chemické vazby. 6. Nevazebné interakce. Souvislosti mezi strukturou látek a jejich vlastnostmi. 7. Chemické reakce ? rozdělení podle vybraných kritérií. Kinetika chemických reakcí. Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí. 8. Chemická rovnováha. Princip pohyblivé rovnováhy. 9. Teorie kyselin a zásad. Amfoterní elektrolyty. Autoprotolýza vody 10. Rovnováhy v roztocích elektrolytů. Měření a výpočty pH. 11. Hydrolýza solí. Pufry. Indikátory pH. 12. Skupenské stavy ? charakteristika, skupenské přeměny. Ideální plyn. Nejdůležitější vlastnosti kapalin. Vnitřní struktura pevných látek. 13. Disperzní soustavy ? klasifikace. Úvod do koloidní chemie. 14. Koordinační sloučeniny. Supramolekulární struktury. Cvičení: navazují na odpřednášenou látku

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Teoretický předmět zaměřený na osvojení základních chemických pojmů a obecných zákonitostí, které se uplatňují ve všech chemických disciplínách. Teorie chemické vazby, souvislosti mezi strukturou látek a jejich vlastnostmi. Skupenské stavy a soustavy látek. Základní typy reakcí, rychlost a rovnováha chemických reakcí, rovnováhy v roztocích elektrolytů. Úvod do koloidní chemie a supramolekulárních struktur. Cvičení zahrnují chemické výpočty, nomenklaturu anorganické chemie, přehled vlastností a základních reakcí kovů a nekovových prvků.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr