Předmět: Organická chemie

» Seznam fakult » FT » KCH
Název předmětu Organická chemie
Kód předmětu KCH/OCH
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Řezanka Michal, doc. RNDr. Ph.D.
  • Máková Veronika, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Struktura organických sloučenin, vazby, rezonanční struktury, konformace, mechanismy organických reakcí. 2. Názvosloví organických sloučenin, izomerie R/S a E/Z. 3. Radikálové reakce alkanů, adice na dvojnou vazbu. 4. Příprava a reakce alkenů a konjugovaných dienů. 5. Příprava a reakce alkynů a halogenderivátů. 6. Elektrofilní a nukleofilní substituce, eliminace. 7. Reaktivita aromatických sloučenin, vícenásobná substituce. 8. Příprava a reakce alkoholů, etherů, epoxidů a thiolů. 9. Příprava a reakce aldehydů a ketonů. 10. Funkční deriváty karboxylových kyselin. 11. Substituční reakce na alfa uhlíku karbonylových sloučenin. 12. Příprava a reakce aminů. 13. Sacharidy, aminokyseliny, lipidy. 14. Shrnutí - vztah mezi strukturou a reaktivitou organických sloučenin.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Cvičení, Studium metodou řešení problémů
  • Účast na výuce - 70 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 110 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět si klade za cíl studenty seznámit se základy organické chemie - zejména se základní nomenklaturou (včetně prostorové izomerie) a dále pak s reaktivitou jednotlivých funkčních skupin. Velký důraz je kladen na pochopení základních reakčních mechanismů v organické chemii. Cvičení pak formou příkladů reakčních schémat prohlubují znalosti probírané na přednáškách.
Porozumění struktuře a přeměnám organických sloučenin.
Předpoklady
znalost středoškolské chemie

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

V průběhu semestru 3x písemný test pro udělení zápočtu, zkouška ústní.
Doporučená literatura
  • JohnMcMurry. Organická chemie. Praha, 2007. ISBN 978-80-7080-637-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr