Předmět: Chemie pro textil

» Seznam fakult » FT » KMI
Název předmětu Chemie pro textil
Kód předmětu KMI/CTX
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Obecná chemie, atomy, elektrony, elektronový obal atomu, periodická soustava prvků, radioaktivita, izotopy 2. Chemické vazby (iontová, kovalentní, koordinačně-kovalentní), elektronegativita, mezimolekulové síly, souvislosti mezi strukturou látek a jejich vlastnostmi, chemické vzorce. 3. Skupenské stavy (hmota pevná, kapalná, plynná, plazma), skupenské přeměny, výparné a kondenzační teplo vody, základní vlastnosti, disperzní soustavy. 4. Výpočty, vyjadřování složení homogenních soustav, příprava roztoků používaných v zušlechťování textilií, titrace. 5. Povrchově aktivní látky, disperzní soustavy, ionogenita, praní, smáčení a povrchové jevy. 6. Chemické reakce a rovnice, rovnováha a kinetika procesů, chemická termodynamika, katalýza, stechiometrie reakcí a její využití v chemické analýze, oxidace a redukce, bělení textilií. 7. Ionty, teorie kyselin a zásad, pH, hydrolýza solí, pufry, pH indikátory, eletrochemie, rovnováhy v roztocích elektrolytů, silné a slabé elektrolyty, požadavky na provozní vodu v textilním průmyslu, tvrdost vody a jeji odstraňování. 8. Anorganická chemie, názvosloví sloučenin, anorganické chemikálie používané v zušlechťování textilií, toxikologie. 9. Organická chemie, názvosloví sloučenin, základní typy reakcí v organické chemii, organické chemikálie používané v zušlechťování textilií. 10. Přírodní a syntetická barviva pro barvení textilií, pigmenty, chemizmus kypových a reaktivních barviv, spektrometrie, identifikace textilních barviv, opticky zjasňující prostředky. 11. Interakce barviv s vlákny, ionogenita barviv, rovnováha sorpce, ovlivnění rychlosti barvení textilií, difúzní procesy, stálosti vybarvení 12. Polymery, nadmolekulární struktura a fyzikální stavy polymerů, syntéza polymerů, modifikace, aditiva, využití v textilním oboru (zahušťovadla, pojiva, vlákna...), roztoky polymerů, reologie. 13. Přírodní polymery, proteiny a polysacharidy, zdroje, aplikace, vlastnosti, degradace, identifikace polymerů. Cvičení: Seminární cvičení: 1. Vyjadřování koncentrace, příprava a definice roztoků v chemii, příprava a definice roztoků v chemické technologii textilní. 2. Bezpečnost práce v laboratořích, laboratorní technika, test znalostí. Laboratorní cvičení: 1. Titrační stanovení koncentrace H2O2 a NaClO, důkaz kovových kationtů na vláknech a jejich vliv na bělení, chemické poškození celulózy. 2. Barviva pro barvení a tisk textilií, příprava azobarviva, reaktivní barviva, kypová barviva, disperzní barviva. 3. Povrchově aktivní látky, výroba mýdla zmýdelněním tuků, vlastnosti vodných roztoků mýdel, povrchové napětí, stanovení ionogenity, dispergační vlastnosti povrchově aktivních látek. 4. Tvrdost vody - stanovení tvrdosti vody, odstranění tvrdosti vody, měření pH, neutralizace, příprava vláken z roztoku celulózy.

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika, Přednáška, Seminář
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět ujednocuje vstupní znalosti z chemie v míře nezbytné k pochopení principů výroby a údržby textilií. Je to nezbytný předmět pro pochopní technologie zušlechťování textilií, která je následně vyučována v rámci předmětu "Zušlechťování". "Chemie pro textil" prezentuje chemické základy na textilních příkladech. V souladu s požadavky na znalosti textilních odborníků se předmět ve velké míře se věnuje provozní vodě, povrchově aktivním látkám, barvivům, polymerům, sorpčním a transportním procesům.
Znalost probrané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky.
Předpoklady
Základní znalosti z chemie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, absolvování všech laboratorních úloh, vypracování seminární práce, zápočtový test Zkouška: písemná
Doporučená literatura
  • Kryštůfek J. a kol. Textile Dyeing Theory and Applications. TU Liberec, 2013. ISBN 978-80-7494-031-6.
  • Kryštůfek, J., Wiener, J., Machaňová, D. Barvení textilií II. TU Liberec, 2011. ISBN 978-80-7372-796-3.
  • KRYŠTŮFEK,J.- WIENER,J. Barvení textilií I. TU Liberec, 2008. ISBN 978-80-7372-328-6.
  • Rouette H., K. Encyclopedia of Textile Finishing. Springer, 2002.
  • WIENER, J.- PRŮŠOVÁ, M.- KRYŠTŮFEK, J. Chemicko-textilní rozbory. skriptum TU, Liberec, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr