Předmět: Teorie zkušebních metod a zpracování dat

» Seznam fakult » FT » KMI
Název předmětu Teorie zkušebních metod a zpracování dat
Kód předmětu KMI/D113
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Militký Jiří, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Obsah: - Metrologické principy hodnocení vláken, přízí a plošných textilií. - Modely šíření chyb, nepřímá měření, nejistoty a analýzy jednorozměrných výběrů. - Analýza komplexních experimentů, simulační postupy (Bootstrap) - Exploratorní analýza dat - Kalibrace a její základní modely, speciální regresní postupy. - Porovnání dvou a více přístrojů. - Analýza rozptylu. - Hodnocení omaku a vzhledu, zpracování ordinálních a nominálních dat. - Prostorová variabilita v textilní metrologii. - Vlákenné směsi, vícerozměrná data. - Zkušební metody a statistické postupy při hodnocení kvality vláken přízí a plošných textilií.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta, Individuální konzultace, Seminář
Výstupy z učení
Cílem předmětu je připravit student pro aktivní práci v oblasti pokročilých testovacích metod a komplexního hodnocení výsledků experimentů.
Student získá detailní znalosti problematiky v oblasti podle schválení oborovou radou
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Ústní zkouška před komisí jmenovanou děkanem, písemná práce v rozsahu cca. 20 stran.
Doporučená literatura
  • LIZÁK, P., MILITKÝ, J. Technické textilie, Ružomberok 2002, 347 str.. ISBN 80-968674-0-7.
  • MELOUN, M., MILITKÝ, J. Interaktivní statistická analýza dat. Karolinum Praha, 2012.
  • MELOUN, M., MILITKÝ, J. Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1396-2.
  • MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1254-0.
  • MILITKÝ, J., KŘEMENÁKOVÁ D. Metrologie a řízení jakosti. Liberec, 2015. ISBN 978-80-7494-242-6.
  • MILITKÝ, J. Statistical methods of Hand Prediction. In: Behery H. The Effect of Mechanical and Physical Properties on Fabric Hand. Cambridge: Woodhead Publishing, 2005. ISBN 978-1-85573-918-5.
  • MORTON, W.E., HEARLE, J.W.S. Physical Properties of Textile Fibres. Cambridge: Woodhead Publishing, 1993. ISBN 978-18-4569-220-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr