Předmět: Optika pevných látek ? Kolorimetrie

» Seznam fakult » FT » KMI
Název předmětu Optika pevných látek ? Kolorimetrie
Kód předmětu KMI/D118
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vik Michal, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah: - Základní optické jevy a jejich popis, vlnová optika a geometrická optika, vlna, paprsek, svazek paprskůvytváření rovnoběžných svazků, jejich divergence, změna průřezu děliče rovnoběžných svazků vytvářeníúzkých svazků koherentního a nekoherentního světla odraz a lom úzkých svazků, planparalelní deska.2.Záření absolutně černého tělesa, zdroje světla, prostup světla látkami, Lambert-Beerův zákon, UV-VISspektrofotometrie, IR spektrofotometrie, Ramanova spektrofotometrie) - Optická aktivita, dichroismus, polarizace rozptýleného světla průchod světla dvojlomnou destičkou, řádnýa mimořádný paprsek průchod lineárně polarizovaného světla dvojlomnou látkou, eliptická polarizace,polarimetrie, luminiscence, fluorimetrie, interferometrie - Mikroskopie I (teorie zobrazení a konstrukce světelného mikroskopu, výpočet zvětšení, rozlišovací mez anumerická apertura, EPI a DIA osvětlení, polarizační mikroskopie, fázový kontrast, fázový kontrast,Nomarského diferenciální interferenční kontrast, Hoffmanův modulační kontrast) - Mikroskopie II (Konfokální mikroskopie, Multifotonová konfokální mikroskopie, Konfokální mikroskopie vmateriálovém inženýrství, Mikroskopická měření, Elektronová mikroskopie, Mikroskopie skenovacísondou) - Základní kolorimetrie I - Definice vlastností světla, osvětlení, zdroje osvětlení Přístrojová technika.Spektrofotometry, kolorimetry a goniospektrofotometry. Techniky bezkontaktního měření, multispektrálníobrazová analýza. - Základní kolorimetrie II - kolorimetrické soustavy CIE XYZ, CIELUV a UCS - přibližně rovnoměrnékolorimetrické soustavy. - Rovnice pro výpočty barevných rozdílů dE*, dE DCI95, dE DIN6176, CMC, CIE 1994 and CIE 2000,Odstínové třídění - 555 a klastrové třídění. - Výpočty receptur I - BDTF a BDRF. Kubelka-Munkova funkce. Funkce BRDF. - Výpočty receptur II - Spektrofotometrický a kolorimetrický postup výpočtu barvících receptur. Korekcereceptur. - Správa barev - závislost barevného podání na použitém médiu, Dočasný a trvalý záznam barev,Rozlišovací a zobrazovací schopnost. ICC profily.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta, Individuální konzultace, Seminář
Výstupy z učení
Fyzikální podstata světla a druhy osvětlení, Konstrukce měřících přístrojů pro měření barevnosti a vzhledu, Systém CIE XYZ, CIELAB, CIECAM02, Vyjadřování barevných odchylek, Teorie interakce světla a barevných látek s ohledem na jejich koncentraci v měřeném substrátu. Vlnová optika a geometrická optika: vlna, paprsek, svazek paprsků vytváření rovnoběžných svazků, jejich divergence, změna průřezu děliče rovnoběžných svazků, vytváření úzkých svazků koherentního a nekoherentního světla, odraz a lom úzkých svazků, planparalelní deska. Optické zobrazování: ideální optické zobrazení Gaussovo přiblížení aberace optických systémů, analýza chybové vlnoplochy. Interakce elektromagnetického pole s molekulárními strukturami (šířka a tvar spektrálních čar, relaxační procesy). Stanovení struktury molekulárních systému (difrakce rtg. záření a neutronu, elektronová mikroskopie). Využití metod magnetické resonance. Metody pružného a dynamického rozptylu světla pro stanovení struktury a pohybového stavu molekulárních objektu. Využití optické spektroskopie pro studium struktury, interakcí adynamiky procesu přenosu energie a náboje (vibrační IR spektroskopie, UV - VIS absorpční a emisní spektroskopie, metody vysokého časového a spektrálního rozlišení, polarizační efekty, Ramanův rozptyl, nelineární optické metody). Kolorimetrie (vnímání barev, kolorimetrické soustavy, barevné rozdíly, správabarev, teorie BDTF a BDRF, odhady receptur)
Student získá detailní znalosti problematiky v oblasti podle schválení oborovou radou
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Ústní zkouška před komisí jmenovanou děkanem, písemná práce v rozsahu cca. 20 stran.
Doporučená literatura
 • BILLMEYER, F. W. Jr., SALTZMAN, M. Principles of Color Technology. John Wiley and Sons Inc., 2000. ISBN 978-0471194590.
 • BORDO, V.G. RUBAHN, H.G. Optics and Spectroscopy at Surfaces and Interfaces. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2005. ISBN 3-527-40560-7.
 • CLOUD, G. Optical Methods of Engineering Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 978-0521636421.
 • GREEN, P., MACDONALD, L. Colour Engineering. John Wiley and Sons, New York, 2002. ISBN 978-0-471-48688-6.
 • HUNTER, R.S., HAROLD, R.W. The Measurement of Appearance. Hoboken: John Wiley & Sons, 1987. ISBN 978-0-471-83006-1.
 • KITTEL, CH. Úvod do fyziky pevných látek. Praha: Academia, 1985.
 • KUEHNI, R. Color: An Introduction to Practice and Principles. John Wiley and Sons Inc., 1997. ISBN 978-0471145660.
 • MACDONALD, L., LUO, M. R. Colour Imaging: Vision and Technology. John Wiley and Sons,New York, 1999. ISBN 978-0-471-98531-0.
 • PETHRICK, R.A., DAWKINS, J.V. Modern Techniques for Polymer Characterisation. John Wiley&Sons Ltd., 2003. ISBN 978-0471960973.
 • SCHRÖDER, G. Technická optika. SNTL, 1981.
 • VIK, M. Colorimetry in Textile Industry. Liberec: VÚTS Liberec, 2017.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr