Předmět: Sorpční procesy

» Seznam fakult » FT » KMI
Název předmětu Sorpční procesy
Kód předmětu KMI/D121
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah: - Sorpce barviv do vláken, teorie barvení textilií, vztah mezi strukturou vláken, barviv a barvitelností, mezimolekulové síly - Rovnovážný stav barvení. Entalpie a entropie barvení. Termodynamicky definovaná afinita barviv k vláknům. Langmuirova, Freundlichova, Nernstova a BET izoterma. - Kinetika sorpce barviva. Vlivy měnící difúzní koeficient. - Fyzikálně-chemický pohled na problematiku smáčení, mezimolekulární síly na mezifází a jejich predikce - Měření kontaktních úhlů mezi kapalinou a polymerem ve formě vláken a textilií, zdánlivý kontaktní úhel - Vzlínání do textilií ? rovnováha a kinetika, vliv textilní struktury. - Absorpce vody do hmoty vláken

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta, Individuální konzultace, Seminář
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubit znalosti sorpčních procesů v textilních strukturách. Komplexnost sorpčního chování vlákenných struktur je v rámci předmětu prezentována jak na sorpci molekul do hmoty vláken tak i nasorpci kapaliny do textilní struktury. Sorpce kapaliny do textilie je obvykle provázena absorpcí molekul do hmoty vláken. V tomto širokém pojetísorpčních procesů je tento aspekt plně zohledněn. V tomto pojetí je vytvořen celistvý pohled na sorpci, jako jednu z nejdůležitějších vlastností vlákenných systémů.
Student získá detailní znalosti problematiky v oblasti podle schválení oborovou radou
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Ústní zkouška před komisí jmenovanou děkanem, písemná práce v rozsahu cca. 20 stran.
Doporučená literatura
 • ADAMSON, W. A. Physical chemistry of surfaces. New York: John Wiley and Sons, 1997. ISBN 9780471148739.
 • BIRDI, K.S. Handbook of surface and colloid chemistry. New York: CRC Press, 1997. ISBN 0849394597.
 • CEGARRA, J., PUNTE, P., VALLDEPARAS, J. The dyeing of textile materials. SDC, The Textile Institute, 1993. ISBN 1870812581.
 • PETERS, R.H. Textile chemistry. Amsterdam, 1975. ISBN 0444411208.
 • PETERS, R.H. The physical chemistry of dyeing. Elsevier, Amsterdam, 1975. ISBN 9780444411204.
 • RŮŽIČKA, J. a kol. Technologie předúprav, finálních a speciálních úprav textilních materiálů. Pardubice, 1985. ISBN 55-718-84.
 • SHAW, D.J. Introduction to Colloid and surface Chemistry. Butterworths, London, 1980. ISBN 0750611820.
 • SHINHOO, R. Plasma textile technologies for textiles. Cambridge, 2007. ISBN 9781845692575.
 • SHORE, J. Cellulosics Dyeing. SDC, Bradford, 1995. ISBN 0901956686.
 • SCHINDLER, D.W. Chemical Finishing of Textiles. CRC Press, 2004. ISBN 9781855739055.
 • SCHINDLER, W. D., HAUSER, P. J. Chemical finishing of textiles. Woodhead Publishing in textiles, 2004. ISBN 1 85573 905 4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr