Předmět: Struktura a vlastnosti textilních vláken

» Seznam fakult » FT » KMI
Název předmětu Struktura a vlastnosti textilních vláken
Kód předmětu KMI/D136
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Militký Jiří, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
- Základní typy vláknotvorných polymerů a požadavky na jejich strukturu resp. vlastnosti s ohledem na zvláknitelnost, charakterizace polymerních řetězců. - Molekulární a nadmolekulární struktura vláken, její vznik a modifikace v průběhu přípravy resp. použití vláken. - Modely struktury vláken a metody zjišťování strukturních parametrů. - Geometrické a povrchové vlastnosti vláken, mikrovlákna, povrchové úpravy vláken. - Sorpční vlastnosti vláken, bobtnání, vlákenné superabsorbenty. - Termické vlastnosti vláken, speciální vlákna se zvýšenou tepelnou odolností. - Mechanické vlastnosti vláken, vlákna ze zlepšeným modulem a vysoce pevná vlákny. - Hořlavost vláken a způsoby jejího omezování. - Elektrické vlastnosti vláken, vodivá vlákna, vodivé polymery. - Speciální vysoce funkční vlákna, antimikrobiální vlákna, multi funkční vlákna. - Tření vláken, lubrikace. - Fixace a stabilizace vláken. - Základní typy vláken, struktura, vlastnosti a použití.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta
Výstupy z učení
Cílem předmětu je připravit studenty pro aktivní použití vlákenných materiálů na základě znalostí chemie a fyziky vláken, jejich morfologie a vlastností.
Student získá detailní znalosti problematiky v oblasti podle schválení oborovou radou
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

ústní zkouška před komisí jmenovanou děkanem. Písemná práce v rozsahu cca. 20 stran
Doporučená literatura
  • Hearle J.W.S. High performance fibres. Woodhead Publl. Cambridge, 2001.
  • KŘEMENÁKOVÁ, D., MILITKÝ, J., MISHRA, R. Pokročilé materiály pro bariérové a funkční vlákenné systémy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7494-030-9.
  • Militký J. Modified PES Fibres. Elsevier, 1991.
  • Militký,J. Textilní vlákna, klasická a speciální, Fakulta textilní TUL 2002..
  • MORTON, W.E., HEARLE, J.W.S. Physical Properties of Textile Fibres. Cambridge: Woodhead Publishing, 1993. ISBN 978-18-4569-220-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr