Předmět: Projektování textilií

» Seznam fakult » FT » KMI
Název předmětu Projektování textilií
Kód předmětu KMI/D141
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Křemenáková Dana, doc. Dr. Ing.
Obsah předmětu
- Strukturní parametry délkových textilií vyrobených z nekonečných a staplových vláken. - Geometrické a mechanické vlastnosti délkových textilií a jejich změny při výrobě plošných textilií. - Projektování vlastností délkových a plošných textilií s ohledem na surovinu, technologii a účel použití. - Projektování vlastností textilií se zabudovanými speciálními vlákny (např. optická, elektrovodivá). - Speciální metody analýzy vnitřní a povrchové struktury délkových a plošných textilií. - Modelování vlastností textilií v linii "vlákno - příze - plošná textilie" a jejich optimalizace.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta
Výstupy z učení
Cílem je porozumět souvislostem mezi vlastnostmi vlákenných surovin a vlastnostmi z nich vyrobených délkových a plošných textilií. Naučit se postupu konstrukce odpovídajících modelů v linii vlákno - příze - plošná textilie s využitím vhodných matematicko-statistických metod. Využít také nelineární visko-elastické modely a aproximativní modelové přístupy na bázi parametrických modelů s modely využívajícími metod konečných prvků
Student získá detailní znalosti problematiky v oblasti podle schválení oborovou radou
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

ústní zkouška před komisí jmenovanou děkanem. Písemná práce v rozsahu cca. 20 stran
Doporučená literatura
  • Behera, B. K., Hari, P.K. Woven textile structure, Theory and applications. Wooddhead Publishing Limited, 2010. ISBN 978-1-84569-514-9.
  • BEHERA, B.K., MILITKY, J., MISHRA, R., et al. Modeling of Woven Fabrics Geometry and Properties. In: Jeon, H.Y. Woven Fabrics. London: InTech, 2012. ISBN 978-953-51-0607-4.
  • KŘEMENÁKOVÁ, D., MILITKÝ, J., MISHRA, R. Pokročilé materiály pro bariérové a funkční vlákenné systémy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7494-030-9.
  • LORD, P., R. Handbook of yarn production. Technology and Science and Economics.. The Textile Institute. Woodhead Publishing Limited Cambridge. England, 2003. ISBN 9781855736962.
  • Lord, P., R. Spinning. Woodhead Publishing Limited Cambridge Englang 2004..
  • MELOUN, M., MILITKÝ, J. Interaktivní statistická analýza dat. Karolinum Praha, 2012.
  • MISHRA, R., KREMENAKOVA, D., BEHERA B.K., et al. Structural Design Engineering of Woven Fabric By Soft Computing: Part I ?Plain Weave. Autex Research Journal. 11(2), 37-41, 2011.
  • Morton W.E., Hearle, J.W.S. Prediction of Statistical Strengths of Twisted Fiber Structures. J. Mater. Sci. 28, 6107. 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr