Předmět: Údržba textilií

» Seznam fakult » FT » KMI
Název předmětu Údržba textilií
Kód předmětu KMI/UDR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
 • Šašková Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Principy a cíle udržování textilií, symboly pro údržbu a ošetřování textilií, značení textilních materiálů, legislativa. 2. Základní vlastnosti vláken při údržbě textilií, chemické a mechanické změny v textilii při stárnutí, identifikace poškození. 3. Praní textilií, principy-technologie-historie 4. Bělení a optické zjasňování textilií, modření textilií. 5. Sušení a žehlení textilií. 6. Chemické čištění, ekologické aspekty údržby textilií. Identifikace a odstraňování skvrn. 7. Přehled a využití přírodních barviv, syntetická barviva. 8. Problematika stálosti vybarvení. 9. Údržba speciálních textilií - nové typy vláken a úprav, membrány. 10. Restaurování a konzervování pro muzejní účely. Cvičení: 1) Základní vlastnosti textilních vláken - vlna a bavlna. Praní textilií. 2) Identifikace a odstraňování skvrn. 3) Stálosty vybarvení 4) Barvení textilií. Tisk textilií.

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika, Přednáška
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět údržba textilií je zaměřen na propojení obecných vlastností vláken, textilní teorie a reálných postupů používaných při údržbě textilií. Studenti budou po absolvování předmětu schopni chápat principy všech běžných metod v údržbě textilií a to v širším technickém i historickém kontextu. Detailně budou studenti seznámeni s těmito postupy: praní textilií, chemické čištění, identifikace a odstraňování skvrn, bělení textilií, žehlení, sušení. Odpřednášena bude pro celkový přehled nezbytná problematika stálosti vybarvení, značení textilních materiálů. Velká pozornost je věnována chemické podstatě chemikálií používaných v údržbě textilií a základním vlastnosti textilních vláken. V rámci předmětu budou odpřednášeny také historické aspekty výroby a údržby textilií včetně jejich restaurování a konzervování pro muzejní účely
Znalost probrané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na všech laboratorních cvičeních, odevzdání a obhájení seminární práce, úspěšné absolvování zápočtového testu. Zkouška: z písemné a ústní části
Doporučená literatura
 • KRYŠTŮFEK, J., WIENER, J. Barvení textilií I. skriptum TU, Liberec, 2008. ISBN 9788073723286.
 • Kryštůfek, J., Wiener, J., Machaňová, D. Barvení textilií II. TU Liberec, 2011. ISBN 978-80-7372-796-3.
 • MACHAŇOVÁ, D.- WIENER, J. Údržba textilií. skriptum TU, Liberec, 2009.
 • MYER K. Hanndbook of Environmental Degradation of Materials. William Andrew Publishin, 2005. ISBN 0-8155-1500-6(0-8.
 • Rouette H., K. Encyclopedia of Textile Finishing. Springer, 2002.
 • WIENER, J.- PRŮŠOVÁ, M.- KRYŠTŮFEK, J. Chemicko-textilní rozbory. skriptum TU, Liberec, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr