Předmět: Mechanická technologie výroby NT

» Seznam fakult » FT » KNT
Název předmětu Mechanická technologie výroby NT
Kód předmětu KNT/MNTI
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Hrůza Jakub, Ing. Ph.D.
  • Kalous Tomáš, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Úvod do mechanických technologií výroby n. t., pojmy; 2. Teorie zpevnění vlákenné vrstvy, vazný bod, síly; 3. Příprava vlákenné suroviny ke zpracování, vlákenné materiály, rozvolňování, mísení, čištění; 4. Principy tvorby vlákenné vrstvy mykání, aerodynamická tvorba rouna, tvorba rouna naplavováním, technologické parametry; 5. Způsoby kladení rouna, řízení orientace vláken, vlastnosti kladených vrstev, povrchové zpevňování; 6. Princip technologie vpichování, konstrukce vpichovacího stroje, vpichovací jehla, vstupní parametry vláken, rouna a procesu vpichování; 7. Princip technologie Spunlace, konstrukce zařízení pro hydrodynamické zpevnění rouna, výrobní parametry; 8. Principy technologií propletání a všívání, konstrukce strojů, tvorba textilií, vlastnosti a použití výrobků; 9. Srovnání vlastností výrobků vyrobených různými mechanickými technologiemi. Vliv technologických parametrů na vlastnosti výrobků; 10. Souvislosti mezi teorií a reálnými mechanickými vlastnostmi vlákenných struktur. Uvedený sylabus není seznam přednášek, ale výčet tematických okruhů, jejichž výklad bude náplní jednotlivých přednášek.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), E-learning
  • Domácí příprava na výuku - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvládnout teoretické i praktické aspekty tvorby netkaných textilií mechanickými způsoby. Používané materiály a příprava vlákenné suroviny. Tvorba vlákenné vrstvy a metody jejího zpevnění mechanickými, aerodynamickými i hydrodynamickými způsoby. Pochopit souvislosti mezi teorií a reálnými mechanickými vlastnostmi vlákenných struktur.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Doporučená literatura
  • Fejgl F., Mrština V. Textilní technologie vpichování, SNTL, Praha, 1982.
  • Jirsák, O. - Kalinová, K. Netkané textilie. TUL, 2003.
  • Russell S. Handbook of nonwovens. CRC Press, 2007. ISBN 084932596X.
  • SOBOTKA, L. a kol. Textilní technologie proplétání , SNTL, Praha 1971.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní