Předmět: Materiály pro tkáňové inženýrství

» Seznam fakult » FT » KNT
Název předmětu Materiály pro tkáňové inženýrství
Kód předmětu KNT/MTI
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Honzíková Petra, Ing.
 • Müllerová Senta, Ing.
 • Horáková Jana, doc. RNDr. Ph.D.
 • Klíčová Markéta, Ing.
 • Levitskaya Venera, Mgr.
Obsah předmětu
A) Úvod do tkáňového inženýrství, buněčná biologie, interakce mezi buňkami a materiálem V prvním bloku přednášek budou studenti seznámeni se základními principy tkáňového inženýrství se zaměřením na interakce, které mohou probíhat mezi buněčnými kulturami a biomateriály. 1. Úvod do tkáňového inženýrství 2. Biomateriály 3. Struktura a funkce buňky 4. Buněčné kultury 5. Krevní buňky a jejich využití v tkáňovém inženýrství 6. Interakce mezi buňkami, mezi buňkami a materiálem B) Testování tkáňových nosičů in vitro a in vivo Další přednáškový blok bude zaměřen na problematiku in vitro testování tkáňových nosičů s využitím klasických mikroskopických technik i moderních metod molekulární biologie. Dále budou probírány základní principy sledování procesu hojení po implantaci materiálů do organismu modelových zvířat, bude vysvětleno komplexní hodnocení bezpečnosti tkáňových nosičů včetně legislativy platné v tomto oboru. 7. Testování tkáňových nosičů v laboratorních podmínkách I 8. Testování tkáňových nosičů v laboratorních podmínkách II 9. Testování tkáňových nosičů v živých organismech 10. Legislativa zdravotnických prostředků C) Vybrané aplikace tkáňového inženýrství V posledním bloku budou studenti seznámeni s vybranými aplikacemi tkáňového inženýrství. 11. Kožní kryty 12. Syntetické cévní náhrady 13. Materiály pro prevenci anastomotického leaku 14. Materiály pro léčbu glaukomu Cvičení: Cvičení probíhá formou dvou spojených bloků (celkem 7 praktických cvičení během semestru). Studenti se naučí aseptické práci v čistých prostorách laboratoří tkáňového inženýrství, které využijí pro hodnocení interakcí mezi buněčnými liniemi a testovanými biomateriály. 1. Pozorování buněk v optickém mikroskopu, počítání buněk, pasážování buněk. 2. Sestrojení kalibrační křivky buněčné viability pomocí metabolických testů a hodnocení cytotoxicity vybrané látky. 3. In vitro testování I: Příprava materiálů, sterilizace, nasazení buněk. 4. In vitro testování II: Hodnocení buněčné proliferace na testovaných materiálech po 1 týdnu kultivace. 5. In vitro testování III: Hodnocení buněčné proliferace na testovaných materiálech po 2 týdnech kultivace. 6. In vitro testování IV: Mikroskopická analýza vzorků získaných z in vitro testování. 7. Prezentace dosažených výsledků in vitro testování.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, Individuální konzultace, E-learning
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Materiály pro tkáňové inženýrství vyučovaný v navazujícím magisterském studiu volně navazuje na předmět Vlákenné materiály pro tkáňové inženýrství. V úvodu se studenti seznámí s pojmy používanými v oboru tkáňového inženýrství. Následně budou probírány interakce mezi buňkami a materiály a možnosti jejich hodnocení v laboratorních podmínkách či přímo v živých organismech. Dále budou zmíněny zákonné normy pro schvalování zdravotnických prostředků a produktů moderní terapie. V závěru budou probrány vybrané aplikace tkáňového inženýrství a možnosti využití biomateriálů v těchto aplikacích.
Student si osvojí znalosti z předmětu.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: aktivní účast na cvičeních Zkouška: písemná+ústní
Doporučená literatura
 • Alberts B, et al. Základy buněčné biologie, Espero publishing, Ústí nad Labem, 1998.
 • Freshney I. R. Culture of Animal Cells, John Wiley & Sons, Inc., 2010. ISBN 978-0-470-52812-9.
 • Gary E. Encyclopedia of Biomaterials and Biomedical Engineering, Marcel Dekker, New York, 2004.
 • Lanza R.P., Langer R., Vacanti J. Principles of tissue engineering, Second edition, Academic Press, 1997.
 • Peter X. Ma. Scaffolds in Tissue Engineering, Taylor and Francis, New York, 2006.
 • RATNER, Buddy. Biomaterials Science. 3rd Edition.. Academic Press,, 2013. ISBN 978-0-12-374626-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní