Předmět: Termické a chemické technologie

» Seznam fakult » FT » KNT
Název předmětu Termické a chemické technologie
Kód předmětu KNT/TCTI
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Erben Jakub, Ing. Ph.D.
 • Chvojka Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Rozsah a význam chemických a termických technologií výroby NT. Úvod do předmětu, definice. 2. Použití pojiv, definice jejich vlastností, používané technologie ovlivňující strukturu vlákenných vrstev. 3. Vlastnosti vhodných pojiv a možnosti ovlivnění struktury, finálních vlastností textilních výrobků. 4. Technologie wet laid proces porovnání a dry laid proces. Výhody výroby technologie vlákenných vrstev mokrým procesem. 5. Technologie zvlákňování pod tryskou, výhody technologie spun-bond a melt-blown. 6. Netradiční technologie výroby vláken: technologie flash-spun, elektrostatické zvlákňování, odstředivé zvlákňování, koaxiální zvlákňování. 7. Disperze, definice a použití pro pojení vlákenných vrstev, další možnosti pojení zpěněnými disperzemi, pastami a roztoky polymerů. Výhody a nevýhody těchto vybraných technologií. 8. Tepelné pojení vlákenných vrstev, definice, pojení vlákenných vrstev kalandrem a teplovzdušně. 9. Pojení vlákenných vrstev ultrazvukem, infračerveným ohřevem a teplovzdušně. Specifikace plošných hmotností, rychlostí a vlastností finálního materiálu. 10. Srovnání struktury pojených textilií, tvorba pojících míst a vztah k finálním vlastnostem výrobku. 11. Využití tradičních metod zpevňování vlákenných vrstev plstěním a valchováním. Definice vstupních surovin, materiálů a finálních výrobků. 12. Finální úpravy netkaných textilií a vlákenných vrstev, využití metody povrstvování, vrstvení, hot-melt. Výhody a nevýhody použití těchto technologií. 13. Definice výrobků NT, příklady výrobků, jejich parametrů, možnosti ovlivnění finálních vlastností materiálů. 14. Teorie ohřevu vlákenných vrstev, fyzikální definice tepla, tepelného ohřevu a tepelného prostupu. Laboratorní cvičení: Cvičení probíhají formou samostatné práce na jednotlivých úlohách. Student dostane individuální zadání na dané téma, které vypracuje v průběhu celého semestru. Na konci semestru studenti práci obhajují a odevzdají o tomto písemnou zprávu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), E-learning
 • Domácí příprava na výuku - 5 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 56 hodin za semestr
 • Exkurze - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prohloubení znalostí z předmětů věnujícím se netkaných textilií a jejich výroby. Předmět TCT se věnuje rozšíření získaných teoretických a praktických znalostí v oblastech netkaných textilií. Student bude připraven pro praxi v oblasti netkaných textilií na pozici technologa.
Student bude po absolvování předmětu schopen rozpoznat netkané textilie. Bude vzdělán v oblasti pojení vláken a textilií. Vědomosti bude moci využít v průsmyslovém měřítku jako technolog nebo odborník kvality.
Předpoklady
Předpokládá se znalost chemie, polymerů, netkaných textilií, zpracování druhotných surovin a mechanických textlií. Předmět navazuje a rozšiřuje znalosti v oblasti pojení tepelného a chemického.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Znalost: chemie, polymerů, netkaných textilií, zpracování druhotných surovin a mechanických textlií.
Doporučená literatura
 • Recycling in textiles. ISBN 978-1-85573-952-9.
 • Albrecht W., Fuchs H. Nonwovens fabrics. 2003. ISBN 3-527-30406-1.
 • Fakirov S. Handbook of thermoplastic polyesters. 2001. ISBN 3-527-30113-5.
 • INDA. Principles of Nonwovens. Cary.
 • Jirsak O. Wadsworth L.C. Nonwoven textiles. Carolina academy press.
 • Russell S. J. Handbook of nonwoven. Nort America CRC Press LLC. ISBN 978-1-85573-603-0.
 • Urban D., Takamura K. Polymer dispersions and their industrial applications. 2002. ISBN -527-30286-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní