Předmět: Odborná praxe

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Odborná praxe
Kód předmětu KOD/OPX
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Musilová Blažena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Odborná praxe je realizována ve spolupráci se specializovanými pracovišti po dobu třech týdnů v oboru textilní výroby.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
Výstupy z učení
Odborná praxe je realizována ve spolupráci se specializovanými pracovišti po dobu tří týdnů v oboru souvisejícím se studijním programem resp. oborem studenta. Vzájemná spolupráce o přijetí studentů je ošetřena vzájemnou smlouvou, která vymezuje oblasti spolupráce a náplň jednotlivých aktivit. Cílem odborné praxe je zvýšení kompetencí studentů, rozvoj jejich komunikativních dovedností a samostatnosti v řešení zadaných úkolů. Požadavky na absolventa technických oborů jsou mnohem komplexnější a dosažení studijních cílů je mnohem náročnější. Technicky vzdělaný odborník musí disponovat teoreticko-technickými znalostmi, zvládnout techniky experimentálních metod a zpracování dat, ale zároveň musí být schopen týmové práce, být dostatečně jazykově vybaven a ovládat základní manažerské dovednosti. Absolvování praxe může studentovi pomoci tyto dovednosti rozvíjet. Z odborné praxe student zpracovává zprávu, v níž popíše své aktivity s použitím správné odborné terminologie. Rozsah a způsob zpracování prezentace výsledků je specifikována individuálně při přípravě smluvních podkladů všech stran (student, FT TUL a společnosti, která studenta přijímá).
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu předchozího studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Zápočet: K zápočtu studenti odevzdají: 1. Potvrzení společnosti o vykonané praxi. Zahrnuje název společnosti, jméno studenta, délku praxe, razítko a podpis firemního zástupce (popř. pracovní smlouva). 2. Zprávu o průběhu vykonané praxe, která obsahuje informace o praktickém ověření studované teorie v praxi (cca 2 strany A4). 3. Pracovní deník, kde je uveden popis hlavní praktické odborné aktivity konkrétního dne. Studen obhajuje provedenou praxi zpravidla formou PowerPoint prezentace, kde prezentuje praktické zkušenosti ve stanoveném zkouškovém termínu před odbornou veřejností .
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -