Předmět: Diplomová práce 1

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Diplomová práce 1
Kód předmětu KTT/DP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Neckář Bohuslav, prof. Ing. DrSc.
 • Ursíny Petr, prof. Ing. DrSc.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Ornstová Jana, Ing.
 • Krupincová Gabriela, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Zpracování odborné rešerše na téma diplomové práce. Tvorba plánu experimentu.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce, Problémové metody (badatelské, výzkumné), Samostatná výzkumná činnost studenta
 • Vypracování seminární práce v magisterkém studijním programu - 48 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 48 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 80 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s postupem zpracování odborné rešerše. Studentům jsou vysvětlena základní pravidla pro zpracování odborných textů a jsou informováni o obsahových a formálních náležitostech závěrečné práce a způsobu jejich prezentace. Studenti se seznámí se zvoleným tématem a připraví plán experimentů, provedou případně pilotní testy s cílem ověřit, zda je dané téma pro řešení diplomové práce vhodné a řešitelné jak z hlediska odborného tak formálního.
Student je schopen zpracovat odborné téma.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta, Písemná práce

Zpracování odborné komentované rešerše týkající se zvoleného problému, příprava plánu experimentů a ověřování stávajících informací. Zpracování zjištěných skutečností v písemné formě pod vedením odborného dohledu. Veřejná obhajoba dosažených výsledků ve formě power pointové prezentace.
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 690: Bibliografické citace - obsah, forma a struktura.. Praha: Český normalizační institut, 1996.
 • ČSN ISO 690-2: Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.. Praha: Český normalizační institut., 2000.
 • Další literatura dle specifik tématu, databázové zdroje univerzitní knihovny.
 • Boldiš P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 2.5. 1999-2002, poslední aktualizace 3. 9. 2002. [cit. 31. 3. 2011]..
 • Čmejrková S., Daneš F., Světlá D. Jak napsat odborný text.. Praha: LEDA, 1999.
 • Dvořáková - Janů, V. Jak psát diplomovou práci. Praha: Credit, 1996. 60s..
 • Eco U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
 • Filka J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: KNIHAŘ, 2002.
 • Holoušová D., Krobotová M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
 • Kapounová J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998.
 • Kořínek J., Strnad V., Polster V. Diplomová práce: (metodická pomůcka). Brno: MZLU, 1995.
 • Kováříček V., Krejčová E., Krejčí V. Diplomové a závěrečné práce: metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací.. Ostrava: Ostravská univerzita,, 1994.
 • Meško D., Katunščák D., Findr, J. a kolektiv. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80- 8063-219-7.
 • Michalík P., Roub Z., Vrbík V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002.
 • Nekuda J., Slaný A. Jak (ne)napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita, 1993.
 • Placheta Z. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 • Pokorný J. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci: (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: CERM, 1994.
 • Sedlák J. Úvod do práce s informacemi. Brno: Masarykova univerzita, 1996.
 • Synek M., Sedláčková H., Svobodová I. Diplomová práce a státní zkoušky na VŠE v Praze: (metodický návod jak psát seminární, diplomové, doktorské a jiné písemné práce). Praha: VŠE, 1997.
 • Synek M., Sedláčková H., Vávrová H.:. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha: VŠE, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Nonwoven and Nanomaterials (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní