Předmět: Dějiny textilu II.

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Dějiny textilu II.
Kód předmětu KTT/DT2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky 1. Minulost, současnost a budoucnost textilního oboru. Princip výroby délkových textilií ze staplových vláken. Historický vývoj přípravy vláken k předení ve vztahu k zpracovávanému materiálu. Vývoj ručních spřádacích technik. 2. Historie a současnost vývoje spřádacích strojů. 3. Princip výroby tkanin. Tkalcovské vazby. Historie a současnost vývoje tkacích strojů. 4. Princip výroby pletenin. Pletařské vazby. Využití pletenin - vývoj. 5. Historie a současnost vývoje pletařských strojů. Cvičení - praktické seznámení s ruční i strojní výrobou příze, tkaniny, pleteniny

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na přehled historie textilní tvorby, její nejstarší doklady ve světě, vývoj rukodělné textilní výroby, teritoria v nichž byly používány. Příprava rostlin s lýkovými vlákny k dalšímu zpracování, příprava vlny, předení a příprava příze ke tkaní, předtkalcovské techniky, vývoj ručního tkaní. Rozvoj průmyslového zpracování vláken, textilních strojů, textilních technologií. Jsou uvedeny souvislosti s rozvojem průmyslu a ukázány jak logické souvislosti, tak i přelomová řešení (informace o význačných objevitelích a vynálezcích spjatých s tvorbou textilií). Je zmíněna minulost, současnost a budoucnost textilního oboru.
Znalost probírané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky
Předpoklady
Základní orientace v historických obdobích.
KMI/DT1

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

Zápočet: vlastoručně vyrobený výrobek pomocí textilních technik Zkouška: písemná
Doporučená literatura
 • Studijní materiály na Elearningovém portálu TUL.
 • Benda, K. a kol. Dějiny uměleckého řemesla a užitného umění v českých zemích - Od Velké Moravy po dobu gotickou. Praha, 1999.
 • DOSTÁLOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, M. Základy textilní a oděvní výroby, skriptum TUL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. ISBN 80 7083 831 0.
 • PÁVEK, M. Textilní výroba v historickém přehledu I. Praha: Národní technické muzeum, 1971.
 • Příhodová, E. - Štýbrová, M. - Talaš, V. Stručné dějiny oborů. Textil. Oděvnictví. Obuvnictví.. Praha, 2004.
 • STAŇKOVÁ, J., BARAN, L. Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2035-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr