Předmět: Nestejnoměrnost textilií

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Nestejnoměrnost textilií
Kód předmětu KTT/HND
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Ursíny Petr, prof. Ing. DrSc.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Význam hmotová nestejnoměrnosti v textilní technologii. Měřící technika. 2. Vybrané poznatky z teorie náhodných funkcí jako základ teorie hmotové nestejnoměrnosti. 3. Lineární a kvadratická nestejnoměrnost délkových textilií. 4. Limitní, výrobní a strojová nestejnoměrnost, index nestejnoměrnosti . 5. Četné, méně výrazné vady-slabá místa, silná místa, nopky. 6. Rušivé vady - systém Uster Classimat. Čištění přízí. 7. Matematicko - statistické postupy pro zpracování souboru dat nestejnoměrností a vad. 8. Vyhodnocování úrovně parametrů nestejnoměrnosti a vad systémem Uster Statistics. 9. Spektrogram harmonických složek hmotové nestejnoměrnosti a jeho praktické aplikace. 10. Délková variační funkce (gradient nestejnoměrnosti) a její praktické aplikace. 11. Hmotová nestejnoměrnost plošných textilií ve vztahu k hmotové nestejnoměrnosti délkových textilií -teoretické předpoklady. 12. Experimentální ukázky vlivu různých struktur hmotové nestejnoměrnosti přízí na povrchový vzhled plošných textilií (tkaniny, pleteniny). 13. Složky hmotové nestejnoměrnosti přádelnických produktů a technologické možnosti jejich minimalizace. 14. Vývojové trendy v oblasti měření a kontroly hmotové nestejnoměrnosti délkových a plošných textilií, včetně přídavného měření (chlupatost přízí). Cvičení: 1. Zopakování základů přádelnických výpočtů; výpočty limitních nestejnoměrností. 2. - 3. Výpočty výrobních a strojových nestejnoměrností, aplikace systému Uster Statistics pro vyhodnocování úrovně parametrů hmotové nestejnoměrnosti a vad. 4. - 5. Analýzy a vyhodnocování různých druhů spektrogramů. 6. Analýzy a vyhodnocování délkových variačních funkcí. 7. Zápočtový test, zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Projektová výuka
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 21 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 42 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu studenti získají přehled o základech statistické dynamiky a teorii hmotové nestejnoměrnosti. Obsahem předmětu jsou: parametry a charakteristické funkce hmotové nestejnoměrnosti (spektrogram, délková variační funkce a DR funkce), přístrojová technika, rozbory, hodnocení a využití v technologii, druhy vad. Jsou zmíněny rovněž vlivy technologických a regulačních procesů na strukturu hmotové nestejnoměrnosti, druhy nestejnoměrnosti délkových textilií a nestejnoměrnost a vady plošných textilií, vzájemná souvislost délkových a plošných textilií z hlediska nestejnoměrnosti, hodnocení, identifikace příčin a jejich odstraňování.
Student je schopen vyhodnotit příčiny vzniku nestejnoměrnosti délkových textilií a důsledky této nestejnoměrnosti pro nestejnoměrnost plošných textilií.
Předpoklady
Základní znalosti z oblati přádelnictví, tkalcovství a pletařství.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

Přímá forma výuky: aktivní účast na cvičeních, zpracování zadaných úkolů v rámci jednotlivých technologických celků Nepřímá forma výuky: účast na nepřímé (distanční) formě výuky, zpracování zadaných úkolů na příslušná témata v rámci distanční výuky. Odevzdání vypracovaných úkolů do 14. 1. 2022 Zkouška: Ústní
Doporučená literatura
 • SLATER, K. Yarn Evenness, The Textile Institut. Manchester, 1986.
 • URSÍNY, P. Předení I., skriptum TUL, 2. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80 7272 077 9.
 • URSÍNY, P. Předení II., skriptum TU Liberec. Liberec, 2009.
 • URSÍNY, P. Spřádání bavlnářským způsobem II, skriptum VŠST. Liberec, 1991.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Nonwoven and Nanomaterials (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní