Předmět: Konstrukce a vzorování zátažných pletenin

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Konstrukce a vzorování zátažných pletenin
Kód předmětu KTT/PLZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní pojmy, charakteristika a rozdělení vazeb, používané materiály pro pletení. 2. Základní parametry pletenin s ohledem na charakteristiku a parametry stroje. 3. Zátažné pleteniny - jednolícní, oboulícní, obourubní (základní). Zápis vazeb v programovém softwaru CAD. 4. Zátažné pleteniny - jednolícní, oboulícní, obourubní (odvozené). Zápis vazeb v programovém softwaru CAD. 5. Principy vzorování při zátažném pletení (vyřazení jehly z činnosti) v systémech CAD. 6. Principy vzorování při zátažném pletení (omezení činnosti jehly) v systémech CAD. 7. Principy vzorování při zátažném pletení (přerušení činnosti jehly) v systémech CAD. 8. Vliv vzorování s vyřazením a omezením činnosti jehly na konstrukci zátažných jednolícních a oboulícních vazeb. 9. Vliv vzorování s přerušením činnosti jehly na konstrukci jednolícních a oboulícních vazeb. 10. Vzorování vazeb s posunem lůžka, přemístění očka, aj. v systémech CAD. 11. Princip žakárového vzorování u plochých pletacích strojů, vazby a jejich tvorba. 12. Vliv konstrukce žakárových pletenin na jejich vlastnosti. 13. Plošné a prostorové tvarování pletenin, princip, možnosti a zásady v programovém softwaru CAD. 14. Princip a možnosti uzavírání pletenin na plochých pletacích strojích (pomocí software CAD). Cvičení: 1. Konstrukční parametry zátažných vazeb. 2. Zápis zátažných pletařských vazeb v programovém prostředí CAD. 3. Podmínky a nastavení parametrů pletenin pro zátažný plochý pletařský stroj v programovém prostředí CAD. 4. Příprava dat pro pletařský stroj a jejich expedice. Kontrola a simulace vazeb před procesem pletení. 5. Opravy dat a výstupů pro stroj. Realizace vzoru na plochém pletacím stroji. 6. Vliv konstrukce pleteniny na vlastnosti zátažných pletenin (výpočty pro daný rozměr vzorku). 7. - 8. Tvorba a realizace návrhu vlastního vzoru zátažné žakárové pleteniny s využitím software CAD. 9. - 12. Tvorba návrhu vlastního vzoru zátažné pleteniny s využitím software CAD (tvarování výrobku nebo uzavírání). 13. - 14. Realizace návrhu vlastního vzoru zátažné pleteniny. Nastavení parametrů pletenin.

Studijní aktivity a metody výuky
Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 5 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 35 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na základní předmět Pletení. V rámci předmětu si student osvojí znalosti týkající se možnosti provázání nití v zátažné pletenině, konstrukce vazby a vzorování. Postupně jsou rozebírány konstrukční a geometrické charakteristiky vazeb pletenin s ohledem na vzorování u kombinací vazeb s vyřazenou, přerušenou a omezenou funkcí jehel včetně vzorování žakárového pomocí CAD systémů a vliv tohoto vzorování na vlastnosti pletenin. Dále možnosti výroby zátažných pletených dílů (výrobků), pevných začátků a ukončování (řetízkování) přímo ve stroji u pletařských strojů s individuální volbou jehel.
Základní orientace v oblasti vazeb zátažných pletenin pro oděvní a technické aplikace. Specifikace a analýza vzorků pletenin, možnost jejich výroby na plochých elektronicky řízených pletacích strojích. Základní znalosti tvorby vzoru a vzorování v CAD systému pro ploché pletací stroje (možnosti vzorování, tvarování a výroba kusových pletených výrobků).
Předpoklady
Základní znalosti principů pletení a pletařských vazeb na úrovni předmětu Pletení.
KTT/PL

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Praktická zkouška

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních i přednáškách, realizace oboulícní vazby dle zvoleného zadání, zpracování vlastního návrhu pleteniny a jeho úspěšná obhajoba. Zkouška: písemná a ústní
Doporučená literatura
 • Manuál CAD systému SDS ONE.
 • Webové stránky předních výrobců pletařských strojů (http://www.shimaseiki.com/; http://www.stoll.com/)..
 • KOČÍ, V. Vazby pletenin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980. ISBN 04-825-80.
 • KOVAŘÍKOVÁ, M. Vazby a rozbory pletenin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. ISBN 04-830-87.
 • SPENCER, D. J. Knitting technology.. Leicester Polytechnic, Pergamon Press, England, 1983. ISBN 9780080247632.
 • VOTÁNEK, V., MESJAR, R. Technológia väzieb pletenín. Bratislava: Slovenské vydavatelstvo technickej literatúry, 1956. ISBN 301-05-154.
 • WEBER, M., WEBER, K. Wirkerei und Strickerei. Deutscher Fachverlang GmbH, 2014. ISBN 978-3-86641-299-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr