Předmět: Projektování textilií

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Projektování textilií
Kód předmětu KTT/PRT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Počítačem podporované systémy projektování, přístupy k modelování, projektování textilních struktur v linii - vlákno - příze - plošná textilie (tkanina, pletenina). 2. Základní veličiny a vztahy popisující vlákna. Vliv jemnosti a hustoty vláken na geometrické parametry délkových textilií. Vliv zákrutu na geometrické a mechanické vlastnosti vlákenného svazku (příze). 3. Jednoduchá a skaná příze. Projektování strukturních parametrů a mechanicko-fyzikálních vlastností skané příze. Experimentální metodiky měření vybraných strukturních parametrů skané příze. 4. Predikce mechanických vlastností délkových textilií. Namáhání v tahu, pevnost a tažnost příze (Solověv, Neckář, Pan, regresní model statistiky Uster). Tuhost příze v ohybu (regresní model, mechanika kontinua). 5. Projektování vlastností směsových délkových textilií. Vliv směsového podílu vláken na geometrické a mechanické vlastnosti délkových textilií (počet vláken v průřezu příze, zaplnění, průměr, pevnost, tažnost). Kritický směsový podíl a optimalizace směsového podílu. Experimentální metodiky měření vybraných strukturních parametrů směsové příze. 6. Obecné zákonitostí struktury textilií (plošná a prostorová struktura tkanin a pletenin) ve vztahu k jejím vlastnostem. Formulace stěžejných parametrů ovlivňujících vlastnosti plošných textilií určených pro oděvní a technické aplikace. 7. Definice strukturních elementů pórů v provázání, Brierleyho teorie těsné tkaniny pro stanovení dostavy tkaniny. 8. Geometrie tkaniny, klasifikace provázání dle Novikova, zvlnění nití ve tkanině, modelování provázání nití ve tkanině - matematické vyjádření vazné vlny pro definici setkání nití ve tkanině 9.-10. Jednoosé a dvojosé namáhání tkanin, pletenin. Modelování mechanických vlastností tkanin (pevnost, tažnost) v plátnovém a neplátnovém provázání. 11. -12. Predikce vybraných užitných vlastností - plošné zakrytí, porosita, tloušťka, drsnost, prodyšnost tkanin, atd. Matematické modelování a experimentální metody pro hodnocení užitných vlastností tkanin. 13. Projektování vlastností osnovních jednolícních pletenin s doplňkovými nitěmi (tzv. laying-in structures) s ohledem na použitý materiál a účel použití. Vliv pevnosti a rozměrové stability, výhody těchto osnovních pletařských textilií. 14. Konstrukce a modelování osnovních oboulícních pletenin a vliv jejích geometrických parametrů na projektování a predikci mechanicko-fyzikálních vlastností. Cvičení: Projektové forma cvičení: Modelování vlastností textilních struktur v modulech délkové útvary (příze) - plošné útvary (tkanina, pletenina), využití vybraných modelů pro projektování, sestavení jednoduchých algoritmů, propojení výsledků z jednotlivých modulů, založených na kombinaci matematického modelování a experimentálního výzkumu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Projektová výuka, Laboratorní praktika, Problémové metody (badatelské, výzkumné)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby projektování textilních struktur v modulech vlákno - příze - plošná textilie (tkanina, pletenina). Studenti jsou seznámeni se současnými počítačem podporovanými systémy projektování včetně softwaru LibTex a ProTkaTex vyvinutého na FT TUL. Je analyzováno využití matematických, fyzikálních a regresních modelů pro predikci vybraných mechanických i užitných vlastností délkových i plošných textilií. Jsou uvedeny předpoklady platnosti vztahů, citlivost na vstupní parametry a je diskutována jejich reprodukovatelnost a variabilita výsledků v souvislosti s experimentálními daty.
Student získá základní znalosti z oblasti projektování textilií, tvorby modelů a jejich ověřování.
Předpoklady
Základní znalosti z matematiky, fyziky, textilní materiály a zkušebnictví, textilní technologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

Zápočet: vypracování semestrální práce. Zkouška: kombinovaná
Doporučená literatura
 • Au, K.F. Advances in knitting technology, chapt. Advances in warp knitted fabric production, Knitted structures for sound absorption. Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, Woodhead Publishing Series in Textiles No. 89, ISBN-13: 978 1 84569 372 5, 2011..
 • Behera, B.K., Hari, P. K. Woven textile structure, Theory and applications, Woodhead Publishing Limited. 2010. ISBN 978-1-84569-514-9.
 • Chen, X. Modelling and predicting textile behaviour. Woodhead Publishing, 2010.
 • Kemp, A. J. Textile Institute 49, T44, 1958.
 • Kolčavová Sirková, B. Systém projektování "příze - tkanina". Závěrečná zpráva. Výzkumné centrum Textil, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci 2004..
 • Kolčavová Sirková, B. Vybrané partie ze struktury tkanin, Výukové materiály, FT, TUL 2002.
 • Kolektiv autorů. Interní normy. Výzkumné centrum Textil 2004. Fakulta Textilní Technická univerzita v Liberci.. Liberec: Výzkumné centrum Textil, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, 2004.
 • Krenkel, W. Ceramic Matrix Composites: Fiber Reinforced Ceramics and Their Applications, chapt. Textile Reinforcement Structures, by Gries,T., Stuve, J. and Grundmann, T., John Wiley & Sons, 2008, Darmstadt, Germany, ISBN: 978-3-527-31361-7..
 • Křemenáková, D. a kol. Systém projektování "vlákno - příze". Závěrečná zpráva. Výzkumné centrum Textil, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci 2004..
 • Křemenáková D., Mertová I., Kolčavová Sirková B. Computer Aided Textile Design System LibTex, International Textile Conference MTI Moskva, 2008..
 • Křemenáková D., Mertová I., Kolčavová Sirková B. Computer Assisted Textile Design, IVUZ - Technologija tekstilnoj promyšlenosti, Russia, December 2008, ISSN 0363-0797, 2008..
 • Kyosev, Y., Renkens, W. Modelling of 3D double bed warp knitted fabrics, The First World Conference on 3D Fabrics and their Applications, Manchester 10.-11.4. 2008.
 • Kyosev,Y., Renkens,W. Modelling of knitted structures, in X. Chen (Ed.):Modeling and predicting textile behaviour, Woodhead Textiles Series No. 94, 2009..
 • Lenfeldová, I, Syrovátková, M. Atlas Lapping Influence of the Fabric Extensibility, "44 Congress IFKT "Knitting round the clock", St-Petersburg, 23-27 September 2008.
 • Lenfeldová, I. The Warp-Knitted Fabric as the Reinforcement of 3D Textile Composite, Proc. World Textile Conference - 4th AUTEX Conference, Roubaix, 22-24 June, 2003, CD-ROM, ISBN 2-95 22440-0-6..
 • Neckář, B. . Textbook, Liberec..
 • Neckář B., Das. D. Theory of structure and mechanics of fiber assemblies. Woodhead Publishing,. 2012.
 • Neckář, B. Morfologie a strukturní mechanika vlákenných útvarů, TU Liberec, 1998 či 2001; 2. Časopisecké publikace k jednotlivým tématům.
 • Neckář, B. Příze - tvorba, struktura, vlastnosti. SNTL Praha, 1990.
 • NOSEK, S. Struktura a geometrie tkanin. Ústí nad Orlicí: Výzkumný ústav bavlnářský, 1974.
 • Peirce, F.T. The Geometry of Cloth Structure, Journal of Textile Institute, Vol.28, 1937.
 • Plachá, I., Šoltésová, Z. Kompozitní materiály vyztužené pleteninou z uhlíkových a skleněných vláken. XXI. Vyztužené Plasty, Karlovy Vary, 22-24. květen 2001..
 • Renkens, W., Kyosev, Y. 3D Simulation of warp knitted structures - new chance for researchers and educators, 7th International Conference - TEXSCI 2010 September 6-8, Liberec, Czech Republic (2010)..
 • Sirková, B. Theses, Mathematical model for description of thread's interlacing in fabric using Fourier series, Liberec 2002.
 • Veit, D. Simulation in textile technology. Theory and applications. Woodhead Publishing, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Nonwoven and Nanomaterials (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní