Předmět: Strukturní mechanika vlákenných útvarů

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Strukturní mechanika vlákenných útvarů
Kód předmětu KTT/SMV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Neckář Bohuslav, prof. Ing. DrSc.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod - základní pojmy mechaniky, tuhá a deformovatelná tělesa, mechanika kontinua a strukturní mechanika. 2. Orientace vláken - popis orientace v prostoru, orientace v řezu, model orientace v rovině. 3. Stochastická teorie mezivlákenných kontaktů - jejich hustota dle Wyka a rozložení. 4. Stlačování vlákenného materiálu - model Wyka, jeho zobecnění, korekce. 5. Tahové namáhání svazku paralelních vláken - zobecnění Hamburgerovy teorie pro obecný počet komponent. 6. Tahové namáhání svazku vláken - namáhání svazku s variabilní pevností, tažností a navlněním vláken. 7. Tahové namáhání multiaxiální textilie - tahová křivka, pevnost a tažnost nitě, niťové soustavy a celé textilie, pravidelné multiaxiální textilie. 8. Textilie se spojitým rozložením směrů vláken - síly ve vlákně a v textilii, vliv orientace vláken na mechanické vlastnosti textilie, textilie s preferencí jednoho směru. 9. Pevnost nitě a upínací délka - princip nejslabšího článku, stochastický model nezávislých pevností na krátkých a dlouhých úsecích, Peirce, Weibull. 10. Pevnost nitě jako stacionární, ergodický, Markovský a Gaussovský náhodný proces. Cvičení: Použití přednášek, příklady.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na tyto problémové oblasti: Základní pojmy mechaniky jako takové; Stlačování vlákenného útvaru - model van Wyka a jeho zobecnění; Pevnost a tažnost svazku vláken; Tahové namáhání zakroucených svazků; Tahové namáhání multiaxiálních textilií, útvarů se spojitým rozložením směrů vláken, tkanin a pletenin.
Student se orientuje v oblasti struktury a vlastností textilií.
Předpoklady
Znalost strukturní teorie vlákenných útvarů na úrovni bakalářských studií, znalost matematiky vč. teorie pravděpodobnosti, mechaniky a textilní technologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

Zápočet: Podkladem pro udělení zápočtu je zápočtová práce studenta. Zkouška: Zkouška je ústní. Student může používat jakýkoliv písemný podkladový materiál. Vyžaduje se, aby student v diskusi s examinátorem dokázal, že zadané problematice dobře rozumí, včetně všech relevantních souvislostí. Doporučeno absolvovat předmět bakalářského studia Struktura a vlastnosti textilií.
Doporučená literatura
 • Soubor přednášek (slides) na internetových stránkách katedry.
 • Hearle J.W.S., Grosberg P., Backer S. Structural mechanics of fibers, yarns and fabrics. Wiley Ltd., New York,, 1969.
 • Neckář B., Das. D. Theory of structure and mechanics of fiber assemblies. Woodhead Publishing, 2012.
 • Neckář B., Ibrahim S. Structural theory of fibrous assemblies and yarns. TU Liberec, 2003.
 • Neckář B. Morfologie a strukturní mechanika obecných vlákenných útvarů. TU Liberec, 1989.
 • Neckář, B. Příze - tvorba, struktura, vlastnosti. SNTL Praha, 1990.
 • Stříž B. Mechanika textilií, I část - Základy mechaniky kontinua. Liberec, 2001.
 • Zurek W. Struktura przedzy. WNT, Warszawa, 1971.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní