Předmět: Speciální technologie

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Speciální technologie
Kód předmětu KTT/SPT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Ursíny Petr, prof. Ing. DrSc.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Ornstová Jana, Ing.
 • Ježík Karol, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Zkrácené technologie výroby délkových textilií v oblasti bavlnářského a vlnařského spřádání. Přehled nekonvenčních systémů spřádání a jejich základních principů. Frikční předení. 2. Nekonvenční systémy předení - tryskové předení. Nekonvenční předeno-skací systémy, technologický rozbor, vlastnosti výsledné příze a možnosti její aplikace, sortiment vyráběných přízí. 3. Technologie spřádání lýkových vláken - výroba přízí lnářských a lněných, vlastnosti a použití přízí, možnost užití v technických textiliích. 4. Technologie a stroje tvarování chemických nití, přehled způsobů tvarování, rozbor základních principů. Vlastnosti tvarovaných nití. 5. Základní přehled a rozdělení tkanin ve vztahu k jejích aplikaci. Základní přehled a rozdělení tkací technologie ve vztahu k různorodosti konstrukce mechanizmů stroje a konstrukce struktury tkaniny. 6. Technologie tkaní a tkací stroje pro tkaní úzkých tkanin, tkací stroje pro tkaní perlinky, tkací stroje pro tkaní dutinných tkanin 7. Technologie tkaní a tkací stroje kobercové - prutová technologie, dvou-plyšová technologie výroby podlahových textilií 8. Okrouhlé pletací stroje - maloprůměrové (ponožkové automaty), konstrukce strojů, možnosti strukturálního a barevného vzorování, používané vazby. 9. Vlastnosti kompresních, sportovních, funkčních a zdravotních ponožek. Možnosti konstrukce výrobků pomocí vazeb a strukturních prvků na finální výrobek. 10. Technologie splétání - výroba plochých, dutých, 3D a speciálních výrobků. Možnosti tvorby struktur a barevného vzorování. Vzorování pomocí struktury, barevné vzorování. Cvičení: 1. Nekonvenční způsoby předení - prospekty, ukázky textilií, videa 2. - 3. Samostatná práce - nekonvenční způsoby předení. 4. Testování vlastností tvarovaných nití, vyžití měřící aparatury CTT. 5.-6. Konstrukce dutinné násobné tkaniny - zpracování předlohy a konstrukce tkaniny dutinné pro realizaci prototypového vzorku tkaniny. 7. Tkaní dutinné násobné tkaniny na základě připravených dat použitím jehlového tkacího stroje CCI s elektronickým listovým prošlupním systémem v technologických laboratořích KTT FT TUL. 8. - 9. Návrh a realizace punčochového zboží s přidanou hodnotou s použitím vazebního a barevného vzorování. 10. Návrh a realizace výrobku technologií splétání. Využití barevného a strukturálního vzorování.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, Seminář
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na základní technologické předměty Předení, Tkaní a Pletení. V rámci předmětu si studenti rozšíří své znalosti o zkrácených a speciálních technologiích v oblasti výroby délkových textilií - tvarování, nekonvenčních způsobech předení, spřádání lýkových vláken. V oblasti 2D a 3D textilií - tkaní budou seznámeni s tkací technikou používanou v oblasti výroby úzkých tkanin, dutinných tkanin, kobercové technologie a technologie na výrobu perlinky. V sekci pletení budou seznámeni s výrobou ponožkového a punčochového zboží, kompresními pletenými výrobky a technologií splétání. Studenti budou seznámeni s technickými a technologickými možnostmi jednotlivých speciálních technologiích a jejich aplikacemi vč. technických textilií a textilií používaných v medicíně.
Rozšíření znalostí v oblasti nových speciálních mechanických textilních technologií (obory - předení, tkaní, pletení)
Předpoklady
Znalosti základních technologických předmětů - předení, tkaní, pletení
KTT/TK a zároveň KTT/PL a zároveň KTT/PR

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Přímá forma výuky: aktivní účast na cvičeních, zpracování zadaných úkolů v rámci jednotlivých technologických celků. Nepřímá forma výuky: účast na nepřímé (distanční) formě výuky, zpracování zadaných úkolů na příslušná témata v rámci distanční výuky. Odevzdání vypracovaných úkolů do 29. 4. 2022 Zkouška: Ústní
Doporučená literatura
 • Soubor českých přednášek na https://elearning.tul.cz/.
 • Webové stránky světoznámých výrobců přádelnických strojů (http://www.rieter.com/ ; http://schlafhorst.com/en/schlafhorst/ ; http://www.nsc-fibretoyarn.com/ ; https://www.muratec.net/tm/index.html ; https://csiropedia.csiro.au/self-twist-yarn/..
 • Webové stránky světoznámých výrobců tkacích strojů zaměřených na výrobu koberců, úzkých tkanin, technických tkanin: https://www.vandewiele.be/en https://www.lindauerdornier.com/en/ http://www.picanol.be/en https://www.mueller-frick.com/en/products-applications/machines-and-software/narrow-fabric-weaving-systems/.
 • DANĚK, V. Speciální technologie a programování výroby. Skriptum VŠST.. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, 1991. ISBN 55-801-91.
 • HEARLE, W.S., HOLLICK, L., WILSON, D. K. Yarn Texturing Technology.. Cambridge: Woodhead Publishing,, 2001. ISBN 978-1855 735750.
 • HES, L., URSÍNY, P. Stroje a technologie tvarování chemických nití.. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80-03-00371-1.
 • ISHTIAQUE, S. M., SALHOTRA, K. R. Friction Spinning.. Textile Progress. 2003, 33 (2), 1-68. 2003.
 • KYOSEV, Y. Advances in Braiding Technology.. Cambridge: Woodhead Publishing, 2015. ISBN 978-0-08-100926-0.
 • KYOSEV, Y. Braiding Technology for Textile.. Cambridge: Woodhead Publishing, 2015. ISBN 978-085709-135-2.
 • LAWRENCE, C. A. Advances in Yarn Spinning Technology.. Oxford: Textile Institute, 2010. ISBN 978-1-84569-444-9.
 • LAWRENCE, C. A. Fundamentals of spun yarn technology. Boca Raton: CRC Press LLC, 2003. ISBN 1-56676-821-7.
 • MOJŽÍŠ, B. a kol. Len, jeho historie, zpracování a užití. GŘ Lnářský průmysl, Trutnov, 1. vydání. Praha: SNTL, 1988.
 • ORMEROD, A., SONDHELM, W. Weaving, Technology nad Operations, The Textile Institute. Manchester: Textile Institute, 1998. ISBN 187081276X.
 • TALAVÁŠEK, O. Tkací stroje člunkové a bezčlunkové. Praha: SNTL, 1988.
 • TALAVÁŠEK, O. Tkalcovská příručka. Praha: SNTL, 1980. ISBN Typové číslo L21.
 • TUMAJER, P., BÍLEK, M., DVOŘÁK, J. Základy tkaní a tkací stroje, Skriptum TUL.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-215-0.
 • URSÍNY, P. Předení II, skriptum TU Liberec. Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-438-2.
 • URSÍNY, P. Spřádání bavlnářským způsobem II. - dopřádání a skaní, skriptum VSŠT, 1.vydání.. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, 1991. ISBN 80-7083-053-0.
 • URSÍNY, P. Spřádání vlnařským způsobem, Skriptum TUL. 1. vydání.. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, 1987.
 • URSÍNY, P. Stroje a technologie dopřádání II. Skriptum VŠST, 1. vydání.. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, 1984.
 • WEBER, M., WEBER, K. Wirkerei und Strickerei. Deutscher Fachverlang GmbH, 2014. ISBN 978-3-86641-299-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní