Předmět: Textile engineering

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Textile engineering
Kód předmětu KTT/TEX
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Venkataraman Mohanapriya, M.Tech., M.F.Tech., Ph.D.
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Chaloupek Jiří, Ing. Ph.D.
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Yalcinkaya Fatma, doc. MSc. Ph.D.
 • Mazari Adnan Ahmed, Ing. Ph.D.
 • Šašková Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do textilu - přehled textilních struktur a výroby v linii vlákno - plošná textilie - upravený produkt. 2.- 3. Vývojové tendence v technologii výroby příze (klasické a nekonvenční spřádací systémy - Air-jet, Vortex, DREF). Vliv technologie na vlastnosti příze. 4.-5. Výroba 2D a 3D tkaných struktur s využitím skřipcového, jehlového a tryskového tkacího stroje. Struktura tkanin a kontrola kvality tkanin. 6. Moderní pletařské techniky v zátažné a osnovní technologii pletení (přenášení, WKS technologie, technologie tvorby distančních pletenin a jejich porovnání v osnovní a zátažném technologii pletení ). 7. Nové trendy pletených textilií a struktur. Inovace v oblasti technických pletených výrobků. 8. Technické aplikace netkaných textilií (hygienické a zdravotnické textilie, textile pro automobilový průmysl). 9. Nanovlákenné materiály (aplikace, technologie výroby). 10. Teorie barvení. Barevné stálosti - principy a metody vyhodnocení. Vlastnosti vláken po předúpravě. Barvení celulozových, živočišných a syntetických vláken. Interakce mezi vlákny a barvivy. 11. Zušlechťovací techniky (easy-care, se sníženou hořlavostí, vodo-odpudivé) - zušlechťovací prostředky, metody testování. Speciální zušlechťovací metody s využitím UV záření, laseru, plazmy. 12. Technologie výroby oděvů s využitím automatizace (technická příprava výroby, tvorba střihu, CAD/CAM, řezání, šicí stroje, automatizace). 13. Aplikace moderních metod konstrukce a vyhodnocení oděvních výrobků (komfort, KES systém, tvorba střihu, modelování pomocí počítačové techniky) 14. Aplikace struktur a technologií pro technické a zdravotnické textilie. Cvičení: V rámci cvičení studenti zpracovávají semestrální práce na témata, která obdrží v rámci cvičení. Témata se vztahují k příslušným textilním oborům vyučovaným v rámci předmětu. Témata jsou zadávána v průběhu semestru.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu vyučovaném v anglickém jazyce je poskytnout studentům hlubší pohled na textilní problematiku v oblasti textilního inženýrství a textilní a oděvní technologie od vlákenné suroviny až po plošné textilie využívané jak v oděvnictví, tak v technických aplikacích, včetně zdravotnických textilií. V rámci předmětu jsou prezentovány nosné oblasti oborů textilní technologie a oděvnictví: předení, tkaní, pletení, netkaných textiliích, zušlechťování a oděvnictví.
Rozšíření slovní zásoby odborné angličtiny v oblasti textilního inženýrství, seznámení se s hlubší podstatou procesů a novinkami v oblasti předení, tkaní, pletení, netkaných textiliích, zušlechťování a oděvnictví.
Předpoklady
Základní znalost anglického jazyka. Znalosti v rozsahu předmětů Textilní technologie I, II.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta, Písemná práce

Zkouška: Kombinovaná forma. Zápočet: Vypracování semestrálních prací s tématem zaměřeným na daný obor
Doporučená literatura
 • ALBRECHT, W., FUSCH, H., KITTELMAN, W. Non-woven fabrics: Raw materials, Manufacture, Applications, Characteristics, Testing Processes. Wiley -VCh. Weinheim, 2006. ISBN 978-3-527-60531-6.
 • FUNG, W. Textiles in automotive Engineering. CRC, 2001.
 • W. Klein. Short-Staple Spinning Series, Volume 1 to 6, The Textile Institute, 1987..
 • WAKELYN, P. J., at all. Cotton fibre chemistry and Technology (International Fibre Science and Technology). CRC, 2006.
 • XIAOMING, T. Smart Fabrics and clothing (Woodhead Fibre Series). CRC, 2001.
 • Yehia El- Mogahzy, Charles Chewing Jr. Cotton Fiber to Yarn Manufacturing Technology, Cotton Incorporated, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní