Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)
Studijní program Učitelství pro základní školy (N7503)
Studijní obor / Specializace Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy (7503T045/0 - 15)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Magistr (7)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Bímová Daniela, Mgr. Ph.D.
E-mail: daniela.bimova@tul.cz
Telefon: +420 485 352 808
Fax: +420 485 352 332
Klíčové studijní výstupy Získat kvalifikaci pro výuku na základních školách.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditu ve skladbe predmetu predepsané studijním plánem, státní záverecná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu Magisterský studijní program je zameren na získání teoretických poznatku, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvurcí cinnosti.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Učitel druhého stupnězákladní školy
Garant oboru / specializace Václavík David, doc. PhDr. Ph.D.

Seznam plánů oborů, které lze volit v kombinaci s vybraným oborem

Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.

Název studijního oboru / specializace (kód oboru, Etapa a Verze studijního plánu)
Vybrat kombinaci Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (7503T/0 - 1 - 15), Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy (7503T009/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (7503T/0 - 1 - 15)
Vybrat kombinaci Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (7503T023/0 - 1 - 15), Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (7503T/0 - 1 - 15)
Vybrat kombinaci Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (7503T114/0 - 1 - 19), Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (7503T/0 - 1 - 15),
Vybrat kombinaci Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (7503T/0 - 1 - 15)