Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)
Studijní program Aplikované vědy v inženýrství (N3901)
Studijní obor / Specializace Aplikované vědy v inženýrství (3901T055/80 - 2016)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Navazující magisterský program Aplikované vědy v inženýrství je výzkumně orientovaný technický obor odpovídající požadavkům aplikovaného vývoje high-tech firem, špičkových výzkumných a vývojových center a akademických pracovišť. Integrální součástí studia je celosemestrální stáž ve výzkumné instituci nebo v průmyslovém podniku ČR nebo v zahraničí. Cílem programu je vychovat absolventy se solidním teoretickým základem i praktickými zkušenostmi v oblasti technické fyziky, matematiky, informatiky, měření a moderních softwarových a informačních technologií tak, aby byli okamžitě uplatnitelní ve výzkumných a vývojových odděleních jak v průmyslové, tak v akademické sféře.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady výzkumný / vývojový pracovník
Garant oboru / specializace Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní NTI/MPT Mechanika poddajných těles Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní NTI/UNM Úvod do numerického modelování Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní NTI/OS4 Oborový seminář 4 Čeština 1  
A Povinný 1 Zimní MTI/AEA Akustika a elektroakustika Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Zimní KEZ/ZKM Základy konstrukce pro přesnou mechaniku Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 1 Zimní NTI/SEN Senzorika Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KFY/ZOM Základy optických měření Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Zimní NTI/FJG Fyzikální jevy v geovědách Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Zimní MTI/MTM Metamateriály Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Zimní NTI/MKP Metoda konečných prvků Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Zimní MTI/KM1 Kvantová mechanika 1 Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 1 Zimní NTI/IAC Instrumentace v analytické chemii Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Zimní NTI/EMT Experimentální mechanika tekutin Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Zimní NTI/TOV Technologie optické výroby Čeština 3  
A Povinný 1 Letní NTI/SS Semestrální stáž Čeština Angličtina 30  
B Povinně volitelný 2 - NTI/MTP Matematická teorie pružnosti Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní NTI/DPA1 Diplomová práce 1 Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní NTI/MT3 Měřicí technika 3 Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní NTI/SES Simulace elektromechanických systémů Čeština Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/EMMA Experimentální metody v mechanice Čeština 2  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/GIM Global Imaging Methods Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/TV Tenké vrstvy Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/PFV Převodníky fyzikálních veličin Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/KFP Kvantová fyzika pevných látek Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/ANO Aplikace nanomateriálů Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/NMPT Numerické metody v proudění a transportu Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/MSP Membránové a separační procesy Čeština 5  
A Povinný 2 Letní NTI/DSA Diplomový seminář Čeština 3  
A Povinný 2 Letní NTI/DPA2 Diplomová práce 2 Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/FM Feromagnetické materiály Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/CTV Charakterizace tenkých vrstev Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/RPO Recyklace polymerních materiálů Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/KM Kalibrace modelů Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/STP Sismulační softwary v technické praxi Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/LAST Laserové technologie Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/PAV Python pro aplikované vědy Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/ZNOS Základy navrhování optických soustav Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/PVMP Polovodičové materiály a prvky Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/BAN Biomedicínské aplikace nanomateriálů Čeština 5