Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Textilní inženýrství (P3106)
Studijní obor / Specializace Textilní materiálové inženýrství (3106V007/0 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Doktorský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 4 roky
Počet ECTS kreditů Nejedná se o kreditní systém studia
Udělovaná kvalifikace Doktor (8)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému.  
Způsob ukončení Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce.
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent má schopnost vědecké práce, vypěstovanou hlavně samostatnou tvůrčí činností. Získal rovněž hluboké poznatky ve vědním oboru, specifikovaném jeho individuálním studijním plánem. Má rozvinuté komunikativní dovednosti a je schopen prosazovat své myšlenky a názory. Velmi dobře se orientuje v metodologii práce s informacemi.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení magisterského studijního programu, ústní pohovor
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce
Profil programu Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent je připraven pro působení ve výrobě, výzkumu a vývoji v oblasti textilního materiálového inženýrství.
Garant oboru / specializace Lukáš David, prof. RNDr. CSc.
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
KNT/D18 (0)
KMI/D05 (0)
KCH/D131 (0)
KTT/D51 (0)
KMA/D02 (0)
DFT/D43 (0)
KMA/D40 (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
DFT/D42 (0)
KHT/D17 (0)
KMA/D41 (0)
DFT/D44 (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
KMI/D07 (0)
KCH/D138 (0)
KHT/D52 (0)
KMI/D24 (0)
KTT/D11 (0)
KMI/D13 (0)
KCH/D130 (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
KNT/D25 (0)
KMI/D20 (0)
KOD/D15 (0)
KHT/D54 (0)
KMI/D08 (0)
DFT/D33 (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
DFT/D62 (0)
DFT/D60 (0)
DFT/D63 (0)
DFT/D61 (0)
DFT/D30 (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 0 kreditů