Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Textile Engineering (P3106)
Studijní obor / Specializace Textile Technics and Materials Engineering (3106V015/90 - ANG)
Stupeň získané kvalifikace Doktorský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Počet ECTS kreditů Nejedná se o kreditní systém studia
Udělovaná kvalifikace Doktor (8)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému.  
Způsob ukončení Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce.
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent doktorského studijního oboru Textilní technika a materiálové inženýrství je vybaven hlubokými znalostmi ve své specializaci, což umožňuje tvůrčí a vědeckou práci v oboru. Má rozvinuté komunikativní dovednosti a je schopen prosazovat své myšlenky a názory. Velmi dobře se orientuje v metodologii práce s informacemi. Může se velmi dobře uplatnit ve všech profesích studovaného oboru, především ve sféře výzkumné a vzdělávací. Je schopen se rychle adaptovat i na náročnou práci v jiných oborech a mezioborovém výzkumu. Je schopen dalšího samostatného kvalifikačního růstu, k řešení komplikovaných vědecko-technických resp. inženýrských problémů umí přistupovat komplexně.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení magisterského studijního programu, ústní pohovor
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru / specializace Lukáš David, prof. RNDr. CSc.
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
KNT/D18 (0)
KMI/D05 (0)
KCH/D131 (0)
KTT/D51 (0)
KMA/D02 (0)
DFT/D43 (0)
KMA/D40 (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
DFT/D42 (0)
KHT/D17 (0)
KMA/D41 (0)
DFT/D44 (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
KMI/D07 (0)
KCH/D138 (0)
KHT/D52 (0)
KMI/D24 (0)
KTT/D11 (0)
KMI/D13 (0)
KCH/D130 (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
KNT/D25 (0)
KMI/D20 (0)
KOD/D15 (0)
KHT/D54 (0)
KMI/D08 (0)
DFT/D33 (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
DFT/D62 (0)
DFT/D60 (0)
DFT/D63 (0)
DFT/D61 (0)
DFT/D30 (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 0 kreditů