Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Textilní inženýrství (P3106)
Studijní obor / Specializace Textilní technika a materiálové inženýrství (3106V015/80 - 2014)
Stupeň získané kvalifikace Doktorský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Počet ECTS kreditů Nejedná se o kreditní systém studia
Udělovaná kvalifikace Doktor (8)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému.  
Způsob ukončení Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce.
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent doktorského studijního oboru Textilní technika a materiálové inženýrství je vybaven hlubokými znalostmi ve své specializaci, což umožňuje tvůrčí a vědeckou práci v oboru. Má rozvinuté komunikativní dovednosti a je schopen prosazovat své myšlenky a názory. Velmi dobře se orientuje v metodologii práce s informacemi. Může se velmi dobře uplatnit ve všech profesích studovaného oboru, především ve sféře výzkumné a vzdělávací. Je schopen se rychle adaptovat i na náročnou práci v jiných oborech a mezioborovém výzkumu. Je schopen dalšího samostatného kvalifikačního růstu, k řešení komplikovaných vědecko-technických resp. inženýrských problémů umí přistupovat komplexně.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení magisterského studijního programu, ústní pohovor
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce
Profil programu Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru / specializace Lukáš David, prof. RNDr. CSc.

Složení segmentů (bloky a jejich předměty):

Zkratka
FT-DSP
Název segmentu
FT-DSP
Název bloku
FT - DSP - povinné předměty
Statut
Povinný
Min. kreditů
0
Max. kreditů
-
Min. předmětů
2
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
DFT/D33 Experimentální technika oboru 0 Zk 0+0+0 3 Zimní  
Název bloku
FT - DSP - aplikovaný základ
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
0
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KMI/D05 Optika pevných látek 0 Zk 2+0+0 1 Zimní  
DFT/D43 Mechanika vlákenných útvarů 0 Zk 2+0+0 1 Zimní  
KCH/D131 Hydrodynamika procesů zvlákňování 0 Zk 2+0+0 1 Zimní  
DFT/D42 Fyzikálněchemické modelování 0 Zk 2+0+0 1 Letní  
DFT/D44 Vybrané statě z dynamiky textil. strojů 0 Zk 2+0+0 1 Letní  
Název bloku
FT - DSP - přírodovědný základ
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
0
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
Název bloku
FT - DSP - základ oboru
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
0
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KMI/D13 Sorpční procesy 0 Zk 2+0+0 2 Zimní  
KMI/D07 Struktura a vlastnosti textilních vláken 0 Zk 2+0+0 2 Zimní  
KMI/D24 Textilní chemie 0 Zk 2+0+0 2 Zimní  
KCH/D138 Tkáňové inženýrství 0 Zk 2+0+0 2 Zimní  
KCH/D130 Praktická stereologie 0 Zk 2+0+0 2 Zimní  
KMI/D20 Projektování textilií 0 Zk 2+0+0 2 Letní  
KMI/D08 Teorie zkušebních metod a zpracování dat 0 Zk 2+0+0 2 Letní  
Název bloku
FT - DSP - stáže
Statut
Volitelný
Min. kreditů
0
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu