Předmět: Technická dokumentace

« Zpět
Název předmětu Technická dokumentace
Kód předmětu ITE/DOK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Petržílka Leoš, Ing.
 • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Stručná anotace předmětu : Předmět je zaměřen na získání základních dovedností při čtení technické dokumentace z oblasti stavebnictví, strojírenství a elektrotechniky, vytváření technických skic a výkresů. Absolventi získají také základní informace o pravidlech vytváření a opravování technických zpráv (projekty, protokoly, diplomové práce atd.). Témata přednášek : Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace ve stavebnictví a strojírenství. Základní požadavky na technické výkresy. Základy zobrazování, nejčastější typy výkresů (příklady). Normy pro tvorbu technické dokumentace. Zhotovení technické dokumentace s přihlédnutím k funkčním a výrobním požadavkům. Ukázka stavebních a strojírenských výkresů. Pravoúhlé promítání na více průměten . Průniky, zobrazování v řezech a průřezech. Základní metody kotování na technických výkresech. Zvláštní způsoby kótování. Technologičnost kótování. Předpis jakosti povrchu na technických výkresech. Konstrukční materiály a polotovary. Zobrazování normalizovaných prvků na technických výkresech. Přesnost rozměrů-toleranční soustava. Přesnost tvaru a polohy. Předpis přesnosti na technických výkresech. Základy elementárních konstrukcí. Aplikace metod konstruování. Úvod do problematiky CAD systému pro strojírenství. Modelování strojních součástí Základní pravidla pro elektrotechnické výkresy, používané značky, symboly. Metodika označování součástek. Knihovní soubory. Postup vývoje v elektrotechnice. Výrobní data, používané formáty a jejich generování. Vlastnosti CAD systémů a jejich členění, řízení toku informací, sledování dokumentů. Základní pravidla vytváření zpráv pro TU Liberec, struktura dokumentace, korektorské značky, typografická pravidla Základní způsoby zobrazování ve stavebnictví z pohledu požívaných typů projekcí a normových předpisů pro zobrazování konstrukcí. Nejčastější typy výkresů: půdorysy, řezy a pohledy v ortogonální projekci, význam druhů čar, grafické zkratky materiálů a zařizovacích předmětů, způsoby kótování. Součástí přednášky bude rovněž praktická ukázka stavebních výkresů a jejich čtení. Náplň cvičení : Skica a výrobní výkres součásti-modelu dle zadání (AutoCAD, ProEngineer) Práce se zdroji informací, orientace v katalogových listech, základní vlastnosti CAD systémů pro elektrotechniku. Čtení schémat, osazovacích výkresů, kusovníků, generování výrobních dat. Zadání pro samostatnou práci

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na získání základních dovedností při čtení technické dokumentace.
Cílem je umět se orientovat v dokumentaci z oblasti stavebnictví, strojírenství i elektrotechniky.
Předpoklady
Nejsou žádné podmínky registrace

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška

Závěrečné hodnocení : Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě průběžného hodnoceni z jednotlivých cvičení, kvality vypracovaných prací, případně i na základě ústního přezkoušení.
Doporučená literatura
 • Drastík F. Normativně technická dokumentace. Montanex, 1999. ISBN 80-85780-91-7.
 • Kulhavý, E.:. Mezinárodní marketing. BaBtext Praha, 1992. ISBN 80-90144-0-3.
 • Plíva, Z., Drábková, J. Metodika zpracování diplomových, bakalářských a vědeckých prací. TU Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-189-3.
 • Poláček D. Technické kreslení podle mezinárodních norem III. Montanex, 1999. ISBN 80-85780-28-3.
 • Pustka, Z. Základy strojního inženýrství II (Technické kreslení). Skriptum VŠST Liberec. Liberec, 1992.
 • Starý, Šandera, Kahle. Plošné spoje a povrchová montáž. Skriptum VUT. Brno, 1999. ISBN 80-214-1499-5.
 • Szendiuch. Technologie elektronických obvodů a systémů. VUT. Brno, 2002. ISBN 80-214-2072-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informatika a logistika (2015) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní