Předmět: Molekulární biofyzika

« Zpět
Název předmětu Molekulární biofyzika
Kód předmětu KCH/MBI
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jenčová Věra, doc. Ing. Ph.D.
  • Strnadová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do biologie buňky: chemický a molekulární princip 2. Proteiny: hierarchická struktura, folding, denaturace 3. Proteiny: funkce, vztah mezi strukturou a funkcí, enzymy 4. Základní mechanismy genetiky: struktura a funkce nukleových kyselin 5. Základní mechanismy genetiky: přenos genetické informace (transkripce, translace, syntéza proteinů, kontrola genové exprese) 6. Metody: principy metod používaných pro analýzu proteinů (enzymové reakce, imunologické metody) 7. Metody: principy metod používaných pro analýzu nukleových kyselin (PCR, sekvenování, klonování) 8. Struktura a funkce buňky (eukaryotická, prokaryotická) 9. Biologická membrána: struktura, elektrochemický potenciál, transport látek 10. Životní cyklus buňky (metabolismus, proliferace, diferenciace, smrt) 11. Integrace buněk do tkání: mezibuněčná hmota, mezibuněčné spoje, signály Cvičení: Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení a ověření znalostí studentů získaných v průběhu přednášek a studia doporučené literatury. CV1 a CV2 práce s proteiny (izolace a analýza): buněčná lyze, centrifugace (separace), kvanitativní analýza dle Bradfordové (spektrofotometrie), elektroforeza (SDS-PAGE), enzyme assay (HRP, spektrofotometrie) CV3 a CV4 práce s DNA (izolace a analýza): izolace na koloně, fenol-chloroformová extrakce, kvantifikace (spektrofotometrie, pico green - fluorimentrie), kvalitativní anaýza: PCR, elektroforeza (agarozová)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
Předmět poskytne studentům základní informace týkající se buněčné biologie a biologie tkání. V rámci přednášek a praktických laboratorních cvičení budou probírány základní principy týkající se struktury a funkce biomakromolekul, struktury a životního cyklu buněk, struktury a funkce tkání vč. biomechaniky vybraných tkání. Dále budou studenti seznámeni s principy metod používaných v molekulární biologii vč. práce s živými buněčnými kulturami. Předmět poskytne základní informace, které jsou nezbytné pro přírodovědný základ studenta a pochopení výuky v navazujících předmětech (Tkáňové inženýrství, Zdravotnické textilie, Vlákenné materiály pro tkáňové inženýrství). Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení a ověření znalostí studentů získaných v průběhu přednášek a studia doporučené literatury.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
znalost středoškolské fyziky a biologie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: 100% absolvovaná laboratorní cvičení, vypracované protokoly Zkouška: ústní
Doporučená literatura
  • Alberts B., Bray D. a kol. Základy buněčné biologie, Espero Publishing.. Ústí n.L, 2001.
  • Alberts B, et al. Molecular Biology of the cell. 5th ed.. 2008. ISBN 978-0-8153-4110-9.
  • Lodish H. at al. Molecular Cell Biology. W.H. Freeman, 2013. ISBN 978-1-4641-0981-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní