Předmět: Němčina s certifikátem II

« Zpět
Název předmětu Němčina s certifikátem II
Kód předmětu KCJ/NE2A
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vlčková Irena, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kompetence čtení s porozuměním Techniky čtení: kurzorické, selektivní, totální. Reprodukce textu. Student se naučí: - zvládnout jazykově a obsahově široké spektrum komplexních textů zpracovního hospodářského prostředí, - kompetentně vyjadřovat kpracovním a hospodářským skutečnostem, - u dlouhých textů vybrat důležité informace (za příležitostného použití slovníku). Student se naučí: - vyjadřovat situačně zaměřené, plynule, spontánně, - aktivně zúčastnit delších rozhovorů a diskusí k pracovním tématům, téma bez cizí pomoci rozvíjet a vysvětlit, - reagovat na námitky, otázky, komentáře, plynně, spontánně, přesvědčivě komplexně a přiměřeně argumentovat, - popsat stav věci, okolnosti, situace a uvádět důvody nebo důsledky, zvažovat výhody a nevýhody různých řešení.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem semináře je příprava na mezinárodní certifikát odborného německého jazyka: Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaF), Goethe-Zertifikat úroveň C1-C2 SERR.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Student by měl mít takové vstupní jazykové dovednosti, aby byl schopen po absolvování semestru získat požadované jazykové znalosti.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- účast na cvičeních - absolvování testů v průběhu studia - vypracování prezentací a seminární práce.
Doporučená literatura
 • Markt. Gothe-Institut München.
 • BAIER, G. a R. DITTRICH. Prüfungstraining Goethe-Zertifikat C1.. Cornelsen. Stuttgart, 2008. ISBN 978-3-06-020531-8.
 • BOLDT, C. a A. FRATER. Loumiotis, U.:Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C2. Klett. Stuttgart, 2013. ISBN 978-3-12-675838-3.
 • Deutsch perfekt. Deutsch perfekt. Spotlight-Verlag.
 • EISMANN, V. Wirtschaftskommunikation Deutsch Neu.. Ernst Klett-Langenscheid. Stuttgart, 2013. ISBN 3-12-606186-5.
 • EISMANN, V. Erfolgreich in Besprechungen. Cornelsen. Stuttgart, 2006. ISBN 978-3-06-020264-5.
 • EISMANN, V. Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Cornelsen. Stuttgart, 2010. ISBN 978-3-06-020759-6.
 • FREY, E. Fit fürs Goethe-Zertifikat C1. Hueber. Madrid, 2007. ISBN 978-31-900187-5-8.
 • FROMME, L.a J. GUESS. Fit fürs Goethe-Zertifikat C2. Hueber. München, 2012. ISBN 978-3-19-201875-6.
 • HANTSCHELL, H.-J. a P. KRIEGER. Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1. Klett. Stuttgart, 2011. ISBN 78-3-12-675835-2.
 • LÉVY-HILLERICH, D. Kommunikation in der Wirtschaft.. Cornelsen,Goethe-Institut. Stuttgart, 2009. ISBN 978-3-12-606188-9.
 • MICHŇOVÁ, I. Business Deutsch. Grada Publishing. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-4749-1.
 • SACHS, H. Deutsche Handelskorrespondenz. Hueber. München, 2009. ISBN 978-3-19-001662-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní