Předmět: Dějiny ekonomických teorií

« Zpět
Název předmětu Dějiny ekonomických teorií
Kód předmětu KEK/DEM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Skála Marek, Ing. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: Od ekonomického myšlení k ekonomické vědě 1. Merkantelismus 2. Fyziokraté a Filozofové přirozených zákonů 3. - 4. Klasická škola Vznik a vývoj současné mikroekonomie 5. Marginalistická revoluce 6. Švýcarská škola 7. Cambridgeská škola 8. Rakouská škola Vznik a vývoj současné makroekonomie 9. Klasická teorie 10. Keynesovská teorie 11. Neokeynesovství, Postkeynesovství 12. Neoklasická makroekonomie (Friedmanův model, Chicagská škola) 13. Nová klasická makroekonomie (Škola racionálních očekávání, Teorie reálného ekonomického cyklu) 14. Nová keynesovská makroekonomie Cvičení: Cvičení doplňují probíraná témata přednášek, komparují dané teorie se současným ekonomickým věděním, analyzují texty ekonomů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs se zaměřuje na výklad hlavních teoretických koncepcí od vzniku ekonomie jako samostatné vědní disciplíny až do vzniku hlavních ekonomických teorií 20. století. Velká pozornost je věnována vývoji ekonomických teorií 20. století, které patří mezi komplikovanější makroekonomické partie a z časových důvodů jim nemůže být věnován dostatečný prostor v povinných předmětech.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Předpokladem je absolvování předmětů Mikroekonomie I, Makroekonomie I.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Ústní zkouška. Požadovaná znalost ekonomie v rozsahu bakalářského studia
Doporučená literatura
  • Holman R. Dějiny ekonomického myšlení. C.H. Beck, 1999.
  • Jonáš J. a kol. Oslava ekonomie -přednášky laureátů Nobelovy ceny za ekonomii.
  • Sojka M. Dějiny ekonomických teorií. VŠE Praha, 1999.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní