Předmět: Diplomová práce II

« Zpět
Název předmětu Diplomová práce II
Kód předmětu KEK/DP2PE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 12
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kocourek Aleš, doc. Ing. Ph.D.
 • Brandová Blanka, Ing. Ph.D.
 • Sojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D.
 • Laboutková Šárka, prof. Ing. Ph.D.
 • Nedomlelová Iva, Ing. Ph.D.
 • Šimanová Jana, Ing. Ph.D.
 • Bednářová Pavla, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
 • Blaschke Kotíková Sylvie, Ing. Ph.D.
 • Skála Marek, Ing. Mgr. Ph.D.
 • Kraft Jiří, prof. Ing. CSc.
 • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah 1. Zásady psaní odborného textu. 2. Metodické vedení studenta při zpracování bakalářské práce. 3. Citační etika. 4. Příprava obhajoby a prezentace diplomové práce. 5. Odevzdání diplomové práce

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Metodické vedení studenta z hlediska obsahové a formální úpravy práce. Při individuálních konzultacích s vedoucím práce si student ověřuje správný postup při zpracování závěrečné práce. Součástí je připravit studenta na obhajobu diplomové práce.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Aktivní spolupráce s odbornou katedrou a konzultantem. Vypracování časového harmonogramu řešení zadání diplomové práce včetně návrhu power pointové presentace. Veřejná presentace diplomové práce v rámci studijního kolektivu. Zápočet.
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 5966. Dokumentace - Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, 1995.
 • ČSN ISO 690. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996.
 • ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000.
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 1997.
 • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. a VÁVROVÁ H. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE v Praze, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014K) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní