Předmět: Mikroekonomie II.

« Zpět
Název předmětu Mikroekonomie II.
Kód předmětu KEK/MI2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Skála Marek, Ing. Mgr. Ph.D.
  • Kraft Jiří, prof. Ing. CSc.
  • Kocourek Aleš, doc. Ing. Ph.D.
  • Bednářová Pavla, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Osnova: 1. Chování spotřebitele a formování poptávky - užitečnost, preference, optimum spotřebitele - teorie preferencí, návyk, změna preferencí - racionální chování spotřebitele, teorie racionálních očekávání - měření užitečnosti 2. Formování poptávky - individuální poptávka, vlivy změny důchodů a cen na poptávku - vztahy mezi elasticitami 3. Chování firmy, formování nabídky - volba technologie, produkční funkce - výroba v dlouhém a krátkém období 4. Náklady a příjmy firmy 5. Model dokonalé konkurence - obecná východiska určení výstupu - zisk a ztráta firmy - efektivnost mechanismu dokonalé konkurence 6. Charakteristika monopolu - podmínky vzniku monopolu, charakteristika - maximalizace zisku, nabídka monopolu - cenová diskriminace - alokační efektivnost 7. Oligopol - charakteristika - Cournotův model, zalomená poptávková křivka - dominantní postavení jedné firmy - teorie her 8. Monopolní konkurence - charakteristika - zisk v krátkém a dlouhém období - strategie, efektivnost 9. Alternativní cíle firmy 10. Trh výrobních faktorů - trh práce, specifika na nedokonale konkurenčním trhu, bilaterální monopol 11. Trh kapitálu - akumulace kapitálu, investiční rozhodování - reálná a nominální úroková míra 12. Rovnováha, efektivnost, úloha státu - efektivnost ve výrobě, efektivnost směny - všeobecná rovnováha - efektivnost a spravedlnost - mikroekonomická politika státu 13. Rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty - očekávaný výsledek,variabilita a užitečnost - snižování rizika - asymetrická informace - morální hazard, nepříznivý výběr

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Mikroekonomie II je určen pro inženýrské studium. Cílem kurzu je rozšíření teoretických znalostí bakalářského kurzu Mikroekonomie I. Obsahem studia je analýza chování spotřebitele a firmy, předmětem zájmu budou také trhy výrobních faktorů. Analyzována budou také mikroekonomická opatření vlády.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Jsou předpokládány všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského studia. Předpokladem je též absolvování předmětů Mikroekonomie I, Makroekonomie I.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Získání součtu 18 bodů z pěti minitestů (10 bodů) a ze závěrečného testu (20 bodů). Studenti, kteří získali minimálně 15, mohou chybějící body získat napsáním opravného minitestu (5 bodů).
Doporučená literatura
  • FRANK, R. H. Mikroekonomie a chování. 1. vyd. Svoboda, Praha, 1995.
  • HOŘEJŠÍ, B., SOUKUPOVÁ, J., MACÁKOVÁ, L. SOUKUP, J. Mikroekonomie. 5. vyd. Management Press: Praha, 2010. Praha, 2010. ISBN 978-80-7261+218-5.
  • MACÁKOVÁ, L., BREŇOVÁ, L. SOUKUPOVÁ, J., SOUKUP, J. aj. Mikroekonomie II - cvičebnice. 4. vyd. Melandrium. Slaný, 2008. ISBN 80-205-0483-9.
  • VARIAN, H. R. Mikroekonomie - moderní přístup. 1. vyd. Victoria Publishing: Praha, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní