Předmět: Filosofie a etika - Pedagogika volného času

« Zpět
Název předmětu Filosofie a etika - Pedagogika volného času
Kód předmětu KFL/FAEK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Bartoš Vít, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přehled probírané látky: 1. Co je filosofie; základní pojmy 2. Základní východiska etiky 3. Jsoucno a duše 4. Etika a etnicita 5. Dobro a zlo 6. Rozum, vůle a jednání 7. Cíle lidského jednání v dějinnách filosofie (antika) 8. Cíle lidského jednání v dějinnách filosofie (novověk) 9. Evoluční základy etiky 10. Emoce, city a vyšší city 11. Ctnosti a neřest 12. Svědomí a zákon 13. Bioetika a environmentální (ekologická) etika 14. Shrnutí

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
FAE je kurzem, jenž je koncipován jakožto úvod do filosofie a etiky jakožto specifickým způsobem myšlení. Cílem je během jednoho semestru zprostředkovat studentům základní znalosti z oblasti filosofických schémat, ze kterých se utvářela etická východiska současné společnosti. Součástí kurzu je problematika cílů a motivů lidského jednání, morálních kodexů apod.
Studenti se seznámí s látkou v souladu s obsahem a cíli předmětu.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozhovor

problémový test znalost primární literatury znalost přednášek samostatné zpracování etické otázky formou seminární práce
Doporučená literatura
  • BARNES, J., HARE, R. M., CHADWICK, H. Zakladatelé myšlení : Platón, Aristotelés, Aurelius Augustinu. Praha: Svoboda, 1994. ISBN 80-205-0363-3..
  • BLACKBURN, S. Velké otázky filosofie. Knižní klub, Praha 2011. ISBN 978-80-242-3238-6.
  • Garaudy, R. Perspektivy člověka.
  • Krob, J. Hledání, času, místa, smyslu.
  • Thompson, M. Přehled etiky, Praha: Portál, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní