Předmět: Počítačová bezpečnost a ochrana dat

« Zpět
Název předmětu Počítačová bezpečnost a ochrana dat
Kód předmětu KIN/BOD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hubínka Zbyněk, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Proč, jak, co a proti čemu/komu zabezpečovat; statické a dynamické metody zabezpečení 2. Ochrana uložených dat - fyzické oddělení od okolí, archivace médií, metody obnovy poškozených dat (poškození nosiče, poškození struktury dat) 3. Ochrana přijímaných/odesílaných dat - firewally, tunely 4. Šifrování, matematické základy kryptografie, symetrická šifra 5. Asymetrická šifra, hash, elektronický podpis 6. Secure socket layer, certifikáty, certifikační autority 7. IP tunneling, IP forwarding, virtuální sítě 8. Bezpečné přihlášení - ssh, sftp, scp 9. Kerberos a lístkové služby obecně (zabezpečení přenosu třetí stranou) 10. Antivirová ochrana - klasifikace virů, metody obrany 11. Typické metody průniků do uzavřených systémů 12. Obtěžující útoky (denial of service, spamming, hammering) 13. Zabezpečení sdílených datových prostorů 14. Rezerva Cvičení: 1. Seznámení s víceuživatelským systémem SALIX-Linux, základní pravidla pro práci v UNIXu 2. Aplikace metod obnovy poškozených dat - samoopravné kódy, redundantní součty 3. Vytvoření jednoduché virtuální sítě v rámci učebny, nastavování virtuálních sítových rozhraní 4. Aplikace hashovacích metod v praxi - generování certifikátů, elektronických podpisů 5. Centrální správa autentizace - LDAP, Kerberos, SASL 6. Vytvoření bezpečného sdíleného datového prostoru 7. Rezerva, testy, prezentace sem. prací

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Projektová výuka
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje frekventanty se základními problémy logického i fyzického zabezpečení dat, a to jak uložených v depozitářích, tak přenášených v sítích. Studenti budou dále seznámeni s nejnovějšími trendy a technologiemi v oblasti zabezpečení dat a během cvičení budou mít možnost získané teoretické vědomosti vyzkoušet prakticky.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
základní znalost OS UNIX, základy kombinatoriky (v rozsahu přijímacích zkoušek a předmětů Matematika 1 a 2

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta

Úspěšná prezentace semestrální práce a složení ústní zkoušky v rozsahu probírané látky.
Doporučená literatura
  • DOSTÁLEK, L. a kol. Velký průvodce protokoly TCP/IP: Bezpečnost. Computer Press , Brno, 2006. ISBN ISBN 80-7226-849-.
  • HONTANON, R. Linux - praktická bezpečnost. Praha, Grada, 2003. ISBN 80-247-0652-0.
  • LOCKHART, A. Network security Hacks 100 Industrial-Strength Tips & Tools. O' Reilly, 2004. ISBN 0-596-00643-8.
  • NORTHCUTT, S. Bezpečnost počítačových sítí. Brno, Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0697-7.
  • POŠMURA, V. Apache - příručka správce serveru. Brno, Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-696-9.
  • THOMAS, T. M. Network Security First-Step. Cisco Press, 2004. ISBN 1-58720-099-6.
  • TOXEN, B. Bezpečnost v Linuxu. Brno, Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-716-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní