Předmět: Diplomová práce I

« Zpět
Název předmětu Diplomová práce I
Kód předmětu KIN/DP1MI
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Skrbek Jan, doc. Ing. Dr.
Obsah předmětu
1. Koncipování zadání - hlavní náplň diplomové práce. 2. Řízení komunikace vedoucího diplomové práce, konzultanta diplomové práce a studenta. 3. Návrh hlavních částí diplomové práce. 4. Metody zpracování diplomové práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s vědeckými postupy při řešení výzkumných problémů v rámci oboru, diskuse navrhovaných řešení a metodické vedení při hledání řešení tématu zadané diplomové práce.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Tvorba diplomové práce.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- Aktivní spolupráce s odbornou katedrou a konzultantem. - Písemný návrh jedné třetiny diplomové práce obsahující komentovanou rešerši z odborné české a zahraniční literatury k tématu diplomové práce. - Předložení osnovy a harmonogramu zpracování závěrečné práce vedoucímu.
Doporučená literatura
  • ČSN ISO 5966. Dokumentace - Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut. 1995..
  • ČSN ISO 690. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut. 1996..
  • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. a VÁVROVÁ H. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE v Praze, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní