Předmět: Diplomový seminář I

« Zpět
Název předmětu Diplomový seminář I
Kód předmětu KIN/DS1PE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Volba a zpřesnění tématu diplomové práce, obsahové náležitosti práce, požadavky na zpracování. 2. Orientace v informačních zdrojích. 3. Návrh struktury práce. 4. Stanovení hlavních a dílčích cílů (hypotéz) práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 21 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je systematická příprava, směřující k vypracování diplomové práce.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Příprava podkladů a materiálů pro diplomovou práci po formální stránce.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu je nutná aktivní spolupráce s konzultantem a vedoucím diplomové práce. Dále předkládat zpracované materiály dle stanoveného harmonogramu.
Doporučená literatura
  • ČSN ISO 5966. Dokumentace - Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut. 1995..
  • ČSN ISO 690. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut. 1996..
  • ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut. 2000..
  • ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut. 1997..
  • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. a VÁVROVÁ H. Jak psát diplomové a jiné práce. 3. vyd. Praha: VŠE v Praze, 2002. ISBN 80-245-0309-3.. ISBN 80-245-0309-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014K) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní