Předmět: Informační systémy a služby

« Zpět
Název předmětu Informační systémy a služby
Kód předmětu KIN/ISS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Žižka Tomáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Člověk a technika. 2. Informace a znalosti z hlediska potřeb. 3. Informační společnost a změny v řízení - strategický koncept. 4. Organizace a organizační struktury. 5. Základy systémové metodologie, vymezení systému, celkový koncept informačního systému organizace. 6. Podnikové procesy, modelování, evaluace, architektura informačního systému. 7. Formy vývoje a provozu informačních systémů, outsourcing a insourcing. 8. Informatická podpora napřímených procesů - SCM, CRM. 9. Stav a analýza trhu IS/IT. 10. Elektronická výměna dat a elektronické obchodování - možnosti a omezení. 11. Informační potřeby a informační služby - možnosti využití. 12. Rizika informačních služeb a jejich řízení. 13. Realita a agilní přístupy k zajištění informačních služeb v nestandardních situacích. 14. Efektivnost informačních systémů a informačních služeb. Semináře: Cvičení jsou zaměřena na oblast analýzy a návrhu informačních systémů. Studenti připraví v týmech semestrální projekty.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je uvedení posluchačů do problematiky počítačově orientovaných informačních systémů a informačních služeb se zaměřením na nestandardní situace. Představeny jsou základy systémové analýzy a návrh informačního systému se zřetelem na procesní řízení, rovněž základní formy informačních služeb a jejich zajištění ve specifických situacích. Posluchači se seznámí i se se základními principy vývoje, implementace, provozu a zabezpečení informačních systémů a informačních služeb založených na moderních informačních technologiích.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Získají přehled o koncepci, možnostech a využití moderních informačních systémů v podnikovém prostředí.
Předpoklady
Znalosti v rozsahu předmětů Informatika 1 a Informatika 2, znalosti základů mikroekonomie a podnikového managementu

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na seminářích (minimálně 65 %), úspěšné zpracování a obhajoba semestrálního projektu. Zkouška: Písemný test (60 minut), ústní zkouška - diskuse vybraných témat.
Doporučená literatura
  • Doucek, P. (ed). Informační management. Professional Publishing, Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-010-2.
  • Gála, L., Pour, J., Šedivá, Z. Podniková informatika: 2. přepracované a aktualizované vydání. Grada, Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
  • Haddow, G.D., Bullock, J.A. ,Coppola, D.P. Introduction to emergency management, 4th edd.,. Butterworth-Heinemann, Oxford,, 2010. ISBN 978-1-85617-959-1.
  • Hearn, J., Heiskanen, T. eds. Information society and workplace: spaces, boundaries and agency. Taylor and Francis, London, 2007. ISBN 9780415439862.
  • Požár, J. Manažerská informatika. Plzeň, 2010. ISBN 978-80-7380-276-9.
  • Rosický, A. Informace a systémy: Základy teorie pro úspěšnou praxi. Oeconomica, Praha, 2010. ISBN 978-80-245-1629-5.
  • Rybička, J., Talandová, P. Informatika pro ekonomy. Praha - Alfa, 2009. ISBN 978-80-87197-24-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní