Předmět: Manažerské informační systémy

« Zpět
Název předmětu Manažerské informační systémy
Kód předmětu KIN/MIS
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Analýza současného stavu informačního systému podniku 2. Analýza současného stavu informačního systému podniku 3. Informační strategie 4. Výběr konzultanta (systémového integrátora či jiný typ zprostředkovatelské společnosti) 5. Metodika výběru technických, komunikačních a programových prostředků 6. Návrh počítačové sítě 7. Návrh počítačové sítě 8. Požadavky na externí informační zdroje 9. Výběrové řízení 10. Syntéza 11. Syntéza 12. Harmonogram prací 13. Vyhodnocení 14. Rezerva

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je poskytnout přehled o teoretických metodách, praktických postupech, problémech a perspektivách využívání, rozvoje a navrhování informačních systémů pro řízení. Obsahem kurzu jsou vztahy manažerských informačních systémů a podnikatelské aktivity, manažerských informačních systémů a komunikace v řízení, metod a nástrojů pro rozvoj informačních systémů pro řízení a architektury informačních systémů pro řízení. Pozornost je věnována analýze současných softwarových produktů MIS. Součástí kurzu je první návrh manažérského informačního systému pro hypotetický malý/střední podnik (týmová práce s prezentací a oponenturou).
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s jeho cílem a obsahem. Získané znalosti mohou uplatnit v diplomové práci.
Předpoklady
Studenti by měli mít základní přehled o oblasti navrhování informačních systémů (funkční a datová analýza, problematika získávání a interpretace dat).

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Sepsání studie na zadané téma. Ústní prokonzultování této studie.
Doporučená literatura
  • Basl. J. Podnikové informační systémy. 2002.
  • Dohnal, J. Řízení vztahů se zákazníky. Praha, 2002.
  • Učeň, P. Metriky v informatice. Praha, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní