Předmět: Multimediální aplikace

« Zpět
Název předmětu Multimediální aplikace
Kód předmětu KIN/MMA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Weinlich Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Multimediální produkt a definice jeho cílů 2. Vymezení uživatele, jeho potřeb, znalostí a očekávání 3. Technologické aspekty multimediálního produktu - akviziční, editační a prezentační technika 4. Zdroje multimediálních materiálů - technický, ekonomický a právní pohled 5. Struktura a vlastnosti multimediálního produktu Cvičení: 1. Rozdělení do skupin a úvodní definovaní cílů závěrečné práce 2. Vymezení uživatele - praktické příklady 3. Volba technologie, detalní seznámení s technickými prostředky 4. Akvizice multimediálních materiálů a základní úpravy 5. Akvizice multimediálních materiálů a základní úpravy 6. Rámcové vymezení formy produktu 7. Tvorba základního designu a jednotících prvků, montáž obsahu 8. Montáž obsahu 9. Finalizace produktu 10. Prezentace finálního produktu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka, Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je dále prohloubit i rozšířit u studentů znalosti získané v kurzech Základy multimédií a Multimediální technologie. Studenti získají znalosti nutné pro úspěšnou tvorbu multimediálního projektu od rozhodnutí o jeho vytvoření až po detaily finálního technického řešení. Součástí předmětu je rovněž přehled problematiky týkající se autorských práv a ekonomického rozhodování při akvizici multimediálních a grafických materiálů.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
absolvování předmětu Multimediální technologie, teoretické i praktické znalosti v oblasti zpracování rastrové a vektorové grafiky

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

aktivní účast na cvičení min. 80%, obhájení zadaného praktického projektu a písemná zpráva o jeho řešení
Doporučená literatura
 • Adobe Premiere Pro CS5: oficiální výukový kurz.. Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3248-7.
 • Grafika: grafická tvorba - multimédia.. Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-566-0.
 • Grafika Publishing s.r.o. Grafika On-line. Praha 2003 - 2008 [online].
 • Česko. Zákon ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).. Praha: Sbírka zákonů České republiky, 2000.
 • HARRINGTON, Richard. Video s DSLR. Brno, 2013. ISBN 978-80-251-3796-3.
 • HASHIMOTO, A.; CLAYTON, M. Velká kniha digitální grafiky a designu.. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2166-5.
 • PERKINS, Chad. After Effects: nejužitečnější postupy a triky.. Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3571-6.
 • SAVAGE, T.; VOGEL, K. An introduction to digital multimedia.. London: Jones and Bartlett Publisher, 2009. ISBN 978-0-7637-5052-7.
 • VLACHÝ, V. Praxe zvukové techniky.. Praha: Muzikus, 2008. ISBN 80-86253-05-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní